Referenza: 4/2010

Dettalji tas-Sentenza


Data
02/12/2010
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
MICALLEF JOSEPH R.
Partijiet
PUTZULU CARUANA MARCO vs AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
RIMEDJU ORDINARJU - SMIGH XIERAQ
Fil-Qosor
B'din l-azzjoni r-rikorrent qieghed jghid li garrab ksur ta' jedd fundamentali dwar smigh xieraq minhabba li f'appell imressaq mill-intimat Avukat Generali f'kawza maqtugha mill-Qorti tal-Magistrati bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali li kienet helsitu minn kull imputazzjoni, il-Qorti tal-Appell Kriminali kienet laqghet l-imsemmi appell u sabet lir-rikorrent hati tal-akkuzi mressqin kontrih, metax-xhieda moghtija quddiem il-Qorti tal-Magistrati ma kinitx imdahhla fl-inkartament.

Meta, bhal f'dan il-kaz, quddiem din il-Qorti titqajjem l-eccezzjoni li r-rikorrent ikun naqas li jinqeda minn rimedju ordinarju qabel ma jkun ghadda biex iressaq kawza “kostituzzjonali”, l-kriterji li jridujitqiesu biex Qorti tal-kompetenza “kostituzzjonali” taghzel li ma twettaqx is-setghat taghha li tisma' l-kaz huma dawk li f'bosta sentenzi ssemmew u tfissru b'mod ezawrjenti.

Meta jissemmali jkun hemm rimedju iehor xieraq, irid jintwera li dan ikun rimedju accessibbli, xieraq, effettiv uadegwat biex jindirizza l-ksur jew theddid ta' ksur lamentat. M'hemmx ghalfejn li, biex jitqies bhala effettiv, ir-rimedju jintwera bhala wiehed li se' jaghti lir-rikorrent success garantit, bizzejjed li jintwera li jkun wiehed li jista' jigi segwit b'mod prattiku, effettiv u effikaci. L-ezistenza li tassew ikun (jew kien) hemm rimedju alternativ xieraq trid tintwera mill-intimat li fuqu jaqa'l-piz tal-prova biex jikkonvinci lil din il-Qorti biex taghzel li ma tezercitax is-setghat taghha biex tisma' l-kawza.

Minkejja li jista' jkun minnu li l-parti rikorrenti seta' kellha ghad-dispozizzjoni taghha rimedju “ordinarju”, din il-Qorti xorta wahda jibqaghlha dejjem id-diskrezzjoni litaghzel li tibqa' tisma' l-kawza. L-ezistenza ta' “rimedju ordinarju” ma torbotx idejn din il-Qortimilli tkompli tisma' kawza kostituzzjoniali mressqa quddiemha. Id-diskrezzjoni li tuza trid tkun wahda prudenti u fl-ahjar interess tal-amministrazzjoni tal-gustizzja. Normalment, din id-diskrezzjoni tintuza meta r-rikorrent ikun jidher li tassew ghandu disponibbli ghalih rimedju li, kieku uzat kif imiss, jista' jaghtih il-harsien tal-jedd li f'kawza bhal din jghid li qieghed igarrab ksur tieghu.

Il-Qorti ssib li ma nghatatx ragunijiet tajbin bizzejjed biex taghzel li ma twettaqx is-setghat specjali taghha fil-kompetenza kostituzzjonali jew konvenzjonali taghha.

Ghaldaqstant il-Qorti tiddikjara li hija sejra twettaq is-setghat taghha kostituzzjonali u tkompli tisma' l-ilmenttar-rikorrent kif imressaq fir-Rikors promotur tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni