Reference: 19/2010

Judgement Details


Date
25/11/2010
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
GAUCI ANTHONY vs TRANSPORT MALTA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
PARTIAL SENTENCE

Keywords / Summary


Keywords
DRITT FUNDAMENTALI DWAR HELSIEN MINN TRATTAMENT INUMAN U DEGRADANTI WAQT JEW IN KONNESSJONI MAX XOGHOL TIEGHU - RIMEDJU GURIDIKU ALTERNATTIV - SETGHA TA QORTI KOSTITUZZJONALI
Summary
B'din l-azzjoni r-rikorrent qieghed jghid li garrab ksur ta' jedd fundamentali dwar helsien minn trattament inuman u degradanti waqt jew in konnessjoni max-xoghol tieghu ta' berthing assistent mal-intimata Awtorita' ghat-Trasport f'Malta. Huwa jilminta li, minhabba li gibed l-attenzjoni ta' awtoritajiet kompetenti dwar il-kundizzjonijiet li fihom intalab jahdem, TM ittratatu b'mod li jikser l-imsemmi jedd fundamentali tieghu.

Il-kriterji li jridu jitqiesu biex Qorti tal-kompetenza “kostituzzjonali” taghzel li ma twettaqx is-setghat fuq il-bazi li l-parti rikorrenti kellha rimedji ohrajn “ordinarji” huma llum il-gurnata stabiliti b'mod konsistenti mill-qrati Maltin. Meta jissemma lijkun hemm rimedju iehor xieraq, irid jintwera li dan ikun rimedju accessibbli, xieraq, effettiv u adegwat biex jindirizza l-ksur jew theddid ta' ksur lamentat. M'hemmx ghalfejn li, biex jitqies bhalaeffettiv, ir-rimedju jintwera bhala wiehed li se' jaghti lir-rikorrent success garantit, bizzejjedli jintwera li jkun wiehed li jista' jigi segwit b'mod prattiku, effettiv u effikaci. L-ezistenza li tassew ikun (jew kien) hemm rimedju alternativ xieraq trid tintwera mill-intimat li fuqu jaqa' l-piz tal-prova biex jikkonvinci lil din il-Qorti biex taghzel li ma tezercitax is-setghat taghha biextisma' l-kawza.

Il-Qorti ssib li ma nghatatx ragunijiet tajbin bizzejjed biex taghzel li ma twettaqx is-setghat specjali taghha fil-kompetenza kostituzzjonali jew konvenzjonali taghha. Ghaldaqstant din il-Qorti tiddikjara li hija sejra twettaq is-setghat taghha kostituzzjonali u tkompli tisma' l-ilment tar-rikorrent kif imressaq fir-Rikors promotur tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info