Referenza: 1619/1994/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/02/2001
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
SPITERI JOSETTE NEE' SCICLUNA vs SPITERI GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ZWIEG, IMPORTANZA TAL-PRINCIPJI GENERALI TAD-DRITT CIVILI RIGWARDANTI L-KUNSENS - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA DIFETT SERJU TA` DISKREZZJONI TA` GUDIZZJU - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA ESKLUZJONI POSITTIVA TAZ-ZWIEG JEW TA` XI WIEHED MILL-ELEMENTI ESSENZJALI - ZWIEG, NULLITA` MINHABBA VJOLENZA MORALI, FIZIKA JEW BIZA`
Fil-Qosor
F'kawza ta' annullament anki jekk ikun hemm ammissjoni da parti tal-konvenut il-Qorti mhix ezoneratamilli tisma', u naturalment, tezamina u tivvaluta, il-provi sabiex tassigura ruhha li hemm veramentbazi legali ghall-annullament mitlub.

Ikun hemm id-difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju fis-sens tal-paragrafu (d) tas-subartikolu (1) ta' l-Artikolu 19 tal-Kap 255, kemm-il darba jirrizulta li, fil-mument ta' l-ghoti tal-kunsens parti jew ohra tkun priva b'mod sostanzjali, ossia gravi, minn dik il-fakolta' kritiko-estimattiva jew kritiko-valutattiva dwar l-oggett tal-kunsens taz-zwieg, jew minn dik il-maturita' affettiva li hija presuppost ghal ghazla libera dwar l-imsemmi oggett. Id-difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju, ghalhekk, ma hux semplicement nuqqas ta' hsieb, nuqqas ta' riflessjoni; anqas ma jfisser li wiehed jaghmel ghazliet jew jiehu decizjonijiet zbaljati- infatti decizjoni jew ghazla zbaljata hi perfettament kompatibbli ma' diskrezzjoni ta' gudizzju.

Li parti fiz-zwieg ma tkunx fehmet sufficjentement, fis-sens li ma tkunx hasbet bizzejjed jewma tkunx irriflettiet bizzejjed fuq il-hajja mizzewga jew fuq id-drittijiet u d-dmirijiet essenzjali tal-hajja mizzewga ma jammontax necessarjament ghal difett (serju) ta' diskrezzjoni ta' gudizzju.

Biex ikun hemm in-nuqqas jew difett serju ta' diskrezzjoni ta' gudizzju kif ravvizat fl-Art.19 (1) (d) irid ikun hemm l-inkapacita' psikika (mhux necessarjament anomalija psikologika fis-sensmediku/psikjatriku) jew kostituzzjonali li wiehed jaghraf u jirrifletti, u li jiddeciedi liberament,fuq l-oggett tal-kunsens matrimonjali.

Ikun hemm difett serju ta` diskrezzjoni tal-gudizzjumeta tigi riskonstrata xi wahda minn dawn il-kundizzjonijiet: (1) ikun hemm nuqqas ta` gharfien sufficjenti tal-oggett tal-kunsens li wiehed ikun qed jaghti hu u diehel fiz-zwieg; (2) meta l-parti kontraenti tkun ghadha ma kisbitx ammont sufficjenti ta` riflessjoni li tkun proporzjonata mar-rapportkonjugali, jigifieri riflessjoni kritika approprjata ghaz-zwieg; jew (3) meta wahda mill-partijietkontraenti hija michuda mill-liberta` interjuri, jigifieri, dik il-kapacita` li tiehu decizjoni billi tqis l-motivi u minn naha tar-rieda, il-liberta` (awtonomija) minn kull forza interjuri.

Biex jigi ravvizat id-difett kontemplat fil-paragrafu (f) tas-subartikolu (1) ta' l-Artikolu 19 tal-Kap 255. (is-simulazzjoni tal-kunsens) dana d-difett irid jigi ppruvat, sal-grad li trid il-ligi f'kawzi civili, li fil-mument tal-ghoti tal-kunsens matrimonjali, il-parti in kwistjoni (jew z-zewg partijiet jekk l-allegazzjoni tkun fil-konfront tal-kunsens tat-tnejn) tkun eskludiet b'att posittiv tal-volonta' iz-zwieg innifsu jew element essenzjali tal-hajja mizzewga jew id-dritt ghall-att taz-zwieg.

Biex jista' jinghad li l-kunsens ikun ivvizzjat bil-vjolenza jew bil-biza' fis-sens tal-ligi taghna jehtieg li dik il-vjolenza jew biza' tkun tali li mhux biss akkumpanjat il-kunsens izda iddeterminat kompletament l-ghoti ta' dak il-kunsens.

Il-biza' in kwistjoni, naturalment, tridtkun ta' certa portata b'mod li tkun tista' tiddetermina kompletament l-ghoti ta' dan il-kunsens.Biex wiehed jara jekk tezistix din il-biza' wiehed irid jara l-fatti u c-cirkostanzi kollha, sew dak li pprecedew iz-zwieg kif ukoll dawk aktar vicin u qrib id-data taz-zwieg. Jista' jizdied ukollli bhal ma l-vjolenza kontemplata fl-Artikolu 977 tal-Kodici Civili trid tkun vjolenza esterna, pero' mhux necessarjament gejja mill-konteraent l-iehor, hekk ukoll il-vjolenza morali jew biza' in dizamina irid ikollha kawza esterna ghall-persuna li tkun qed tissubixxi dik il-vjolenza jew biza.

Il-principji tad-dritt civili rigwardanti l-kunsens ghandhom jigu applikati f'kawzi ta' annullament u m'ghandiex issir referenza esklussiva ghall-principji tad-dritt kanoniku.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni