Reference: 632/1990/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
SCHEMBRI ROMEO NOE vs GALEA JOHN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
KJAMATA FIL-KAWZA, F`KAWZI GHAL RIPRESA TA` FOND TAHT L-ARTIKOLU 12(3) TAL-KAP. 158 GHANDHA TISSEJJAH IL-PERSUNA LI TKUN EFFETTIVAMENT QED TOKKUPA L-FOND IN KWISTJONI - LOKAZZJONI, RILOKAZZJONI AI TERMINI TAL-KAP. 158 TAL-LIGIJIET TA` MALTA
Summary
Din kienet kawza rigwardanti drittijiet ta' inkwililin ai termini tal-art 1530 tal-Kap. 16 u taht il-Kap. 158 tal-Ligijiet ta` Malta.

Il-Qorti ordnat l-izgumbrament tal-inkwilina kjamata in kawza stante li din ma kienetx il-persuna li kienet "tokkupa d-dar bhala residenza ordinarja taghha fil-21 ta' Gunju, 1979." u ghalhekk il-kirja taghha ma kienetx protetta that il-Kap. 158.

Hi gurisprudenza ormai pacifika li f'kawzi ta' din ix-xorta li l-mertu jkun dirett ghar-ripresa ta' fond,kellu jigi assigurat illi l-persuna li tkun attwalment qed tokkupah tkun, jew tigi msejjha biex tkun, parti fil-process sa fejn dan kien guridikament possibbli.

Dan mhux semplicement bhala mizura ghall-ekonomija tal-gudizzji, imma wkoll biex il-Qorti tizgura li kull min ikun interessat fil-mertu u kull min seta' allura jigi milqut, avversament jew le, bl-ezitu tal-kawza, jinghata l-opportunita' li adegwatament jiddefendi ruhu. Kjarament una volta l-Qorti temani s-sentenza li fiha l-mertu jkun gie epurat mill-aspetti kollha fi process li fih il-partijiet, inkluza l-kjamata fil-kawza, ikunu ippartecipaw, tali sentenza kellha, kif ukoll il-ligi, tesigi tapplika fil-konfront tal-partijiet kollha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info