Reference: 37/2010

Judgement Details


Date
30/07/2010
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
GRIXTI MASSIMO vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Summary
Meta hu car li hemm mezzi ordinarji disponidbbli ghar-rikorrenti biex ikollu rimedju ghad-danni li qed jilmenta, bhala principju generali dawn ghandhom jigu adoperati u r-rikors ghall-organi gudizzjarji ta' natura kostituzzjonali ghandu jsir wara li l-ordinarji jigu ezawriti jew meta mhumiex disponibbli.

Din il-Qorti Kostituzzjonali, sakemm ma jirrizultawlhiex ragunijiet serji gravi ta' illegalita' jew ta' gustizzja jew zball manifest, ma tiddisturbax l-ezercizzju ta' diskrezzjonalita' tal-ewwel Qorti kkonferita mill-artikolu 46 (2) tal-Kostituzzjoni.

Meta r-rikorrenti ma jkunx ghamel uzu minn rimedju li seta' kellu, dan ma jfissirx li l-Qorti ghandha tikkunsidra li ma ghandhiex tezercita l-gurisdizzjoni taghha jekk dak il-possibbli rimedju ma kienx pero' jirrimedja hlief inparti l-lanjanzi tar-rikorrenti.

Meta l-ewwel Qorti tezercita d-diskrezzjoni taghha u tieqafmit-trattazzjoni minghajr ma tezamina l-materja necessarja li fuqha dik id-diskrezzjoni ghandha tigiezercitata, il-Qorti tat-tieni grad ghandha twarrab dik id-diskrezzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info