Reference: 1962/2000/1

Judgement Details


Date
28/06/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MICALLEF JOSEPH R.
Parties
SCHAFFRATH ROLAND vs WWW.TRAVEL TV P.L.C.
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMPJIEG, DEFINIZZJONI TA` PAGA - IMPJIEG, KUNTRATT DEFINIT - IMPJIEG, TKECCIJA INGUSTA - PROVA, GRAD TA`
Summary
Fil-likwidazzjoni ta` kumpens minhabba tkeccija ingusta minn impjieg fuq kuntratt ta` xoghol definitil-ligi titkellem dwar "paga kollha" li ghandha tithallas lill-impjegat imkecci. It-tifsira tal-kelma "paga" m'hijiex esklussiva imma inklusiva, u ma hijiex limitata biss ghal dak id-dhul basiku lil-impjegat ikollu, izda tinkludi wkoll kull bonus li jkun jisthoqqlu jircievi skond il-kundizzjonijiet espressi tal-ftehim tal-impieg tieghu jew li huwa pagabbli bis-sahha tal-ligi.

Billi l-artikolu 34 (11) jaghmel parti minn ligi specjali, u minhabba li s-sanzjoni msemmija fih hija wahda "puntiva" ghall-imghallem, it-tifsira ta' dak l-artikolu ghandha tkun taqbel mal-ispirtu tal-ligi specjali u m'ghandhiex tkun usa' minn dawk it-termini jew issir b' analogija ma' ligi ohra jew ma' kuncett generali.

F'kull kawza, l-attur irid jipprova l-kaz tieghu u dan fi grad xieraq kif imfisser fir-regoli ewlenin tal-ligi tal-procedura u skond il-haqq. Attur ma jistax inehhi minn fuqu dan l-obbligu billi jappella ghas-sens ta' hniena jew dehen arbitrali tal-gudikant minghajr ma jaghti hjiel ta' prova ta' dak li jitlob. Dan japplika izjed u izjed fkaz fejn l-imharrek huwa kontumaci, u l-Qorti jaqa' fuqha d-dmir li tgharbel b'izjed reqqa l-provi mressqa quddiemha mill-attur. Il-Qorti ma tistax tintalab taghmel xoghol l-attur.

Ghalhekk kwalsijasi bonuses jew elementi tal-paga allegati minn attur f'kawza ta` din in-natura jridu jigu provati. Ghalhekk per ezempju "peformance related bonus" mhux necessarjament jithallas dejjem u ghalhekk ma jistghax jiotqies bhala element tal-paga ghall-iskopijiet tal-likwidazzjoni tal-kumpens dovut lil impjegat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info