Reference: 1796/1998/1

Judgement Details


Date
28/12/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., DEPASQUALE FRANCO
Parties
MANGION CAMILLERI NOEL vs FARRUGIA REUBEN ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KONVENJU, ACCETTANT JISTA` JIPPROCEDI IMMEDJATAMENT B`KAWZA GHAT-TWETTIEQ TA`
Summary
L-Artikolu 1357(2) tal-Kodici Civili jipprovdi li l-effett ta' weghda ta` bejgh jispicca meta jaghlaq iz-zmien miftiehem bejn il-partijiet ghal hekk jew, jekk ma jkun hemm ebda ftehim bhal dak, meta jghaddu tliet xhur minn dak inhar li l-bejgh ikun jista' jsir, kemm-il darba l-accettant ma jsejjahxlil dak li wieghed, b'att gudizzjarju pprezentat qabel ma jghaddi z-zmien applikabbli kif intqal qabel, sabiex jaghmel il-bejgh, u kemm-il darba, fil-kaz li dak li wieghed jonqos li jaghmel hekk, it-talba b'citazzjoni sabiex titwettaq il-weghda ma tigix ipprezentata fi zmien tletin jum minn meta jaghlaq l-imsemmi zmien.

L-accettant jista` pero` jipprocedi immedjatament b`kawza entro t-terminu tal-konvenju sabiex jenforza l-bejgh peress illi citazzjoni hija att gudizzjarju u l-Artikolu 1357(2) ma jispecifikax b'liema att gudizzjarju wiehed irid jaghmel l-interpellazzjoni.

Huwa carilli r-ratio legis ta' l-emendi, li introducew dan l-Artikolu kienet ispirata minn estensjoni tad-dritt ta' azzjoni tal-kreditur u allura, jekk dan, flok ma jiehu vantagg mill-agevolazzjonijiet li nghatawlu biex isostni d-dritt tieghu ta' azzjoni li jimplimenta l-konvenju, jagixxi immedjatament, majkunx b'daqshekk qed jitlef dak id-dritt. Ikun guridkament illogiku li jigi ritenut mod iehor. L-azzjoni hekk ezercitata tipperikola biss lill-attur fil-kamp ta' l-ispejjez, ghaliex dik ir-rinunzjatieghu ghat-termini itwal m'ghandhomx jikkawzaw spejjez zejda lid-debitur. Basta naturalment "li d-debitur jersaq ghall-kuntratt miftiehem fiz-zmien tal-validita' tal-konvenju".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info