Reference: 712/1982/1

Judgement Details


Date
09/02/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
GAUCI PAUL ET vs MUGLIETTE JOSEPH
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI, EKWIPOLLENZA - CITAZZJONI, FORMALIZMU EZAGERAT - CITAZZJONI, KAWZALI TA` - CITAZZJONI, PARAMETRI TA` - DEPOZITU, AFFINI GHALL-MUTWU META JKUN TA` FLUS - DEPOZITU, AFFINITA` MAL-KUNTRATT TA` MANDAT - DEPOZITU, DOVERI TAD-DEPOZITARJU - DEPOZITU, IMGHAX FUQ SOMMA TA` FLUS DEPOZITATA - DEPOZITU, NATURA TA`
Summary
Il-ligi espressament tiddisponi li eccezzjoni tal-preskrizzjoni tista' tigi sollevata fi kwalunkwe stadju tal-proceduri anki fi stadju ta' appell. Naturalment meta hekk isir, il-Qorti trid tiehu konsiderazzjoni ta' dan il-fatt, meta tigi biex tiddeciedi fuq l-ispejjez.

Il-Qorti fid-determinazzjoni tal-kawza ghandha toqghod strettament ghat-termini tal-kawzali u tat-talba kif migjuba fic-citazzjoni. Is-sentenza trid tirrispekkja dik it-talba konsiderata fid-dawl tal-provi prodotti u tal-principji tad-dritt applikabbili ghalihom u tenut kont tal-eccezzjonijiet tal-konvenut.

It-termini wzati f'atti gjudizzjarji formali, bhal ma huma l-att tac-citazzjoni, ghandhom jittiehdu biss fis-sens gjuridiku taghhom, u mhux fis-sens tal-lingwagg popolari ta' nies profani tal-ligi. Xorta ohra l-konsegwenzi jkunu kaotici.

Principju dan li ma jfissirx li l-Qorti kellha tmur ghall-eccess tal-formalizmu essagerat bazat fuq is-sens litterali tal-kelma espressa b'mod li jigi eskluzl-ispirtu tal-ligi jew kull esercizzju legittimu ta' anologija anki per equipolens - ezercizzju danilli hu wkoll rikonoxxut mill-gjurisprudenza u li hu kultant mehtieg biex jaghti sinifikat korrettlill-azzjoni kif proposta, jiffavorixxi l-ekonomija tal-gudizzji u jassigura gustizzja bejn il-partijiet. Dan kollu pero' dejjem jekk ikun permess u permissibbli fil-parametri li fihom tkun arginatal-azzjoni u ferm dejjem il-principju li din ma kellha qatt tigi znaturali.

Art. 1902 tal-Kap.16 jipprovdi li d-depozitarju ma jistghax jinqeda mill-haga depozitata minghajr il-kunsens espressjew prezunt tad-depozitant. Artikolu li a kuntrarju sensu jfisser illi jekk ikun hemm tali kunsensd-depozitarju jista' jinqeda' b'dawn il-flus ghall-bzonnijiet tieghu.

Id-depozitu in generalihuwa kuntratt li bih wiehed jircievi l-haga ta' haddiehor, bl-obbligu li jikkustodiha jroddha in natura. Meta d-depozitu jkun volontarju, il-kuntratt ghandu necessarjament minn-natura tal-mandat, ghaliex id-depozitarju jkun obbligat li jezegixxi l-volonta' tad-depozitant u jagixxi skond il-mandatlilu moghti fl-amministrazzjoni tal-oggett fdat f'idejh.

Il-hlas ta' imghax fuq somma kapitali li hija kwalifikata bhala depositu ma jtellifx lil tali somma n-natura taghha ta' depositu specjalment jekk id-depositu jsir fl-interess tad-depositarju. Ghalhekk ma hemmx differenza bejn il-provvedimnenti rigwardanti id-depositu u l-mutuu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info