Reference: 298/2004/1

Judgement Details


Date
26/03/2010
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Parties
ABELA GEORGE ET vs ABELA ALFRED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ATTI GUDIZZJARJI
Summary
Huwa risaput li fi zminijiet aktar recenti sew fil-gurisdizzjoni nostrana kif ukoll f'gurisdizzjonijiet ohra, l-assenza ta' formalizmu rigoruz fit-tehijja ta' atti gudizzjarji ma ghandux iwassal ghan-nullita` ta' dawk l-atti billi kull ma hu mehtieg hu li jigi salvagwardat l-interess tal-kontro-parti billi din tifhem ezattament dak li qed jigi mitlub mill-Qorti biex tkun tista' tiddefeni ruhha b'mod adegwat. Issa mic-citazzjoni jidher car dak li l-atturi qed jitolbu lill-Qorti, u dan fehmuh sewwa l-konvenuti kif jidher car mill-eccezzjonijiet taghhom. Jekk forsi l-kliem uzat fit-talbiet ma huwiex tant felici dan ma jwassalx ghad-dikjarazzjoni ta' nullita` tac-citazzjoni.

Din il-Qorti, bhala Qorti ta' revizjoni, toqghod lura milli tiddisturba l-apprezzament li tkun ghamlet l-ewwel Qorti jekk ma jirrizultax li b'dak l-apprezzament tista' tinholoq xi ngustizzja.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info