Reference: 63/2009

Judgement Details


Date
24/02/2010
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA (SUP NORBERT CIAPPARA) vs PULLICINO ESRON
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 6 TAL KONVENZJONI EWROPEJA TAD DRITTIJIET TAL BNIEDEM - PERSUNA ASSISTITA MINN AVUKAT
Summary
Il-fatt wahdu li persuna ma tkunx assistita minn Avukat ma jwassalx ghal ksur tad-drittijiet fundamentali tieghu u biex ikun hemm ksur tal-artikolu 6 tal-konvenzjoni Ewropeja jrid jigi kunsidrat il-process gudizzjarju kollu u mhux jigu kkunsidrati l-istqarrijiet ‘in isolation'. Jekk fi tmiem il-gbir tal-provi l-unika prova kontra l-akkuzat tkun l-isqarrija tieghu allura l-Qorti li trid tiddeciedil-kaz, trid toqghod attenta ghax sejba ta' htija jistghu jwasslu lill-Qorti tal-Appell biex tqis dik is-sentenza bhala ‘unsafe'.

F'certu pajjizi mhux lecitu li wiehed jinterroga minorenni minghajr il-prezenza tal-persuna li jkollha l-kustodja tieghu jew taghha. Ghalhekk tenut kont ta' kollox, il-Qorti taqbel li r-rikorrent kellu d-drittijiet fundamentali tieghu sancit bl-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja miksur.

Ghaldaqstant din il-Qorti tilqa' l-lanjanza tar-rikorrent u tqis li n-nuqqas ta' prezenza ta' Avukat waqt l-interrogazzjoni tieghu hija fil-kaz in ezami, lesiva tad-drittijiet tal-istess rikorrent kif sancit bl-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet tal-Bniedem u tordna li kopja ta' din id-decizjoni tintbaghat lill-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' Gudikatura Kriminali kif presjeduta fil-bidu tal-procedura kriminali kontra r-rikorrent biexjekk ikun il-kaz, tkompli tinstema' u tigi deciza skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info