Reference: 155/2001/1

Judgement Details


Date
12/12/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
VELLA PATRICK
Parties
IL-PULIZIJA (SPT.PAUL CAMILLERI) vs TABONE ANTHONY
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ORDNI TAL-PULIZIJA, TNEHHIJA TA` PERIKLU - PERIKLU, TNEHHIJA TA`
Summary
L-iskop ta' l-Artikolu 25 tal-Kap. 10 (xogholijiet li jistghu igibu xkiel jew periklu fit-toroq) huprecizament sabiex jitnehha malajr kemm jista' jkun xi perikolu f' xi propjeta' mill-persuna li tista' effettivament tnehhieh billi din jkollha l-kontroll effettiv fuq dak il-bini jew opra ohra. Dan l-Artikolu ma jispecifika l-ebda persuna partikolari, izda juza semplicement il-kliem " Hadd ma jista' ". Ghalhekk l-obbligu li jsiru t-tiswijiet mehtiega fl-iqsar zmien possibbli qieghed fuq kull persuna li b'xi mod ghandha dan il-kontroll effettiv tal-propjeta' in kwistjoni, sija jekk dik il-persuna hija s-sid jew l-inkwilin jew id-detentur jew l-amministratur tal-fond, salv, naturalment, kwalsiasi dritt civili ta'risariciment ta' l-ispejjes li dik il-persuna jista' jkollha fil-konfront ta'persuna jew persuni ohra. Kull wiehed minn dawn il-persuni, jew anke wiehed minnhom biss, jista', ghalhekk, jigi msejjah mill-pulizija biex inehhi l-perikolu, f'liema kaz dan l-obbligu msemmi w mpost bl-Artikolu 25 tal-Kap. 10 ikun jinkombi fuq dik il-persuna li tkun giet hekk imsejjha w mwissija mill-pulizija.

Gja' la darba jkunu jezistu fatti li juru li r-reat addebitat lill-imputat kien teknikament, u anke legalment, sehh, allura, il-fatt li hu beda jesegwixxi x-xogholijiet indikati mill-Perit Tekniku nominat mill-Qorti qatt ma jista' jfisser li hu jinheles minn xi responsabilita' kriminali w htija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info