Reference: 321/2008

Judgement Details


Date
29/05/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT
Parties
IL-PULIZIJA vs ZAHRA BERTRAM
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KSUR TA BAIL
Summary
Ir-reat ta' ksur tal-bail minhabba (hawnhekk) il-kommissjoni ta' delitt ta' natura volontarja huwa ghal kollox separat u distint minn dak id-delitt ta' natura volontarja.

F'dan il-kaz, l-ewwelqorti ma kellhiex ghalfejn tistenna l-ezitu tal-proceduri fir-rigward tal-akkuza ta' serq li kienetil-bazi ta' din l-akkuza, izda setghet hadet hi direttament konjizzjoni tal-fatti li talvolta jipprouvaw dik is-serqa u, in segwitu, tghaddi biex tara jekk dik is-serqa sehhitx fiz-zmien meta l-akkuzat kien bil-bail b'wahda mill-kundizzjonijiet tkun li hu ma kellux jikkommetti delitt ta' natura volontarja. Infatti, kien il-kaz kwazi klassiku ta' "un solo e medesimo fatto" li jaghti lok ghall-ksurta' aktar minn disposizzjoni wahda tal-ligi, izda li pero xorta wahda ma jissarrafx f'konkors formali jew ideali ta' reati (bl-assorbiment tar-reat l-anqas gravi f'dak l-aktar gravi), izda jwassal biss ghal konkors materjali jew reali; u dan ghaliex bejn iz-zewg vjolazzjonijiet l-inseparabilita' himhux wahda naturali jew guridika izda wahda merament accidentali.

Fic-cirkustanzi, il-Qortital-Appell Kriminali ordnat li z-zewg kazi jigu ttrattati u decisi mill-istess qorti kontestwalment.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info