Referenza: 619/1997/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/05/2009
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO, CUSCHIERI NOEL, AZZOPARDI JOSEPH
Partijiet
MAGRI GLADYS ET vs MARKET INTELLIGENCE SERVICES COMPANY LIM
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
INTERESS GURIDIKU
Fil-Qosor
Il-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili fl-artikolu 236 tieghu jghid li “L-appell jista' jsir mhux biss mill-partijiet fil-kawza, izda wkoll minn kull min ikollu interess.” L-interess guridiku jrid ikun reali u attwali u ghandu jiskaturixxi minn vjolazzjoni jew theddida ta' vjolazzjoni ta'xi dritt li jappartjeni lill-attur u f'dan is-sens allura jrid ukoll ikun personali. Irid jigi stabbilit in-ness guridiku bejn l-agir abbusiv u illegali allegatament kommess mill-konvenut u d-danni jew almenu l-pregudizzju allegatament kommess mill-konvenut u d-danni jew almenu l-pregudizzju allegatament subit mill-attur konsegwenzjali ghal tali agir.

L-interess guridiku:
• Irid ikunattwali [jezisti fil-mument li tigi proposta l-azzjoni riferibbilment ghal ksur ta' jedd u jibqa' jezisti fil-kors kollu tal-kawza]
• irid ikun dirett
• irid ikun legittimu [konformi ghal drittta' l-attur, u mhux biss interess]
• irid ikun guridiku [interess li jadixxi l-Qorti biex jottjeni dak li jitlob]
• l-azzjoni trid tkun kapaci li twassal lill-attur ghall-otteniment ta' vantaggu utilita`
• ghandu jiskaturixxi minn vjolazzjoni jew theddida ta' vjolazzjoni ta' xi dritt lijappartjeni lill-attur
• il-kawza li jipproponi tkun tista' tipproducilu rizultat utli jew vantaggjuz ghalih.
• Irid jigi stabbilit in-ness guridiku bejn l-agir abbusiv u illegali allegatament kommess mill-konvenut u d-danni jew almenu l-pregudizzju allegatament subit mill-attur konsegwenzjalighal tali agir
• Ma jistax ikun ipotetiku, ghalkemm jista' jirreferi ghal jedd morali jew suggettiv.

Inoltre l-ligi tipprovdi ghall-intervent fil-kawza taht il-Kap 12 Art 960. Izda tali intervent huwa limitat ghal interess f'kawza li tkun miexja bejn partijiet. L-istitut ta' l-interventfil-kawza ma jezistix hlief fid-dritt sostantiv u dana biss in segwitu ta' rikors appozitu u digriet ta' awtorizzazzjoni ghal dan. Minn imkien ma jirrizulta li r-rikorrent odjern kellu tali dritt.

Is-socjeta` appellanti allura, biex teradika l-interess guridiku li kienet tehtieg biex tkun intitolata tappella f'kawza li fiha hi ma kenitx parti, trid necessarjament tipprova li hi kellha interess fin-negozju guridiku li ta lok ghall-azzjoni.

Peress li l-intervenut mhux parti fil-kawza, isegwi li l-gudizzju huwa biss bejn il-partijiet u ghalhekk ma jistax l-intervenut jippretendidritt specjali ta' appell minhabba li jista' jhoss li hu parti fil-kawza meta fil-fatt ma huwiex.

Ghaldaqstant, il-Qorti thoss li s-socjeta` intervenuta fil-kawza m'ghandhiex id-dritt li l-appell jibqa' jissussisti stante li s-socjeta` konvenuta Market Intelligence Services Company Ltd cediet l-appell taghha stante tranzazzjoni mal-atturi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni