Referenza: 745/1995/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/11/2001
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
MERCIECA VINCENT vs GALEA GEORGE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
MANDAT KAWTELATORJU, DANNI - MANDAT KAWTELATORJU, PENALI - MANDAT KAWTELATORJU, REVOKA TA`
Fil-Qosor
Huwa principju fondamentali illi min jezercita dritt li jispetta lilu ma jistax jitqies li f'dan l-ezercizzju ikun responsabbli ghall-hsara li bhala konsegwenza jista' jbati haddiehor, in omagg ghall-massima "qui suo iure utitur, non videtur damnum facere", bil-konsegwenza li d-dritt ghar-rikors ghall-protezzjoni tal-Qorti, huwa dritt li l-ezercizzju tieghu mic-cittadin ma ghandu bl-ebda mod jigimxekkel.

Tali dritt tac-cittadin ghar-rikors lejn il-Qorti ma ghandux jigi abbuzat.

Il-fatt li t-talba ta' min ipprovoka l-proceduri tigi michuda mill-Qorti, bl-ebda mod ma tfisser necessarjament li sar abbuz mid-dritt li tigi adita l-Qorti. Dan ghaliex ghalkemm il-ligi hija l-istess ghal kulhadd, huwa veru ukoll li l-ligi hija soggetta ghall-diversi interprettazzjonijiet li l-partijiet jafdaw fil-gudikant biex jinterpreta u jiddeciedi dwarhom.

Abbuz jigi riskontrat biss f'kazijiet eccezzjonali u dan kwazi dejjem f'kazijiet ta' vessatorjeta' naxxenti minn mala fede jew dolo jew almenu negligenza gravament kolpusa, fejn min ikun adixxa lill-Qorti ghall-hrug ta' mandat kawtelatorju ikun ibbaza fuq cirkostanzi manifesti li jkunu infondati fil-fatt u fid-dritt u vessatorji. Apprezzament zbaljat tal-fatti in kwistjoni u tal-konsegwenzi guridici li minnhom johorgu ma jiggustifikax azzjoni ghad-danni da parti ta` min ikun rebah l-azzjoni.

Dan l-ahhar principju huwa bbazat fuq il-fatt li l-element ta' vessatorjeta' jimplika abbuz tad-dritt ta' azzjoni gudizzjarja.

F'azzjoni ghad-danni kontra min ikun ottjena l-hrug ta` mandat kawtelatorju, il-Qorti tridtara jekk il-konvenut kellux prima facie bazi guridika li fuqha setgha jagixxi sabiex johrog mandatkawtelatorju, u dan fid-dawl tal-principju li d-dritt per se ghall-azzjoni gudizzjarja ma ghandu bl-ebda mod jigi pregudikat, u wisq inqas id-dritt ta' persuna li tipprotegi l-interess taghha sakemm id-dritt sostantiv jigi finalment determinat mill-istess Qorti.

Il-Qorti ghandha diskrezzjoniultima jekk timponix il-penali in kwistjoni. In oltre kwalsijasi danni reklamati jridu jigu provati.Il-hrug ta` mandati kawtelatorji li sussegwentement ma jigux segwiti b'kawza ma jwasslux necessarjament ghall-imposizzjoni ta` penali jew danni, jekk tali mandati ma jkunux inhargu b'abbuz tal-jeddijiet tal-persuna li titlob il-hrug taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni