Reference: 3227/1996/1

Judgement Details


Date
29/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
HSBC BANK MALTA PLC vs TEG INDUSTRIES LTD ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
IMGHAX, IMGHAX KOMPOST - KOMUNJONI TAL-AKKWISTI, AMMINISTRAZZJONI QABEL L-INTRODUZZJONI TAL-ATT XXI TAN-1993 - NOTA TA` CESSJONI, IRREVOKABILITA` TA` - NOTA TA` RIDUZZJONI, IRREVOKABILITA` TA` - OBBLIGAZZJONIJIET KUMMERCJALI - OVERDRAFT FACILITIES - OVERDRAFT FACILITIES, CALL IN - PRATTIKA BANKARJA - UZU KUMMERCJALI
Summary
Qabel l-emendi li saru bl-Att XXI tan-1993, ir-ragel kellu l-amministrazzjoni tal-komunjoni tal-akkwisti u d-dejn tieghu kien ukoll a karigu tal-istess komunjoni.

L-obbligazzjoni ta' "overdraftfacilities" hija obbligazzjoni ta' natura kummercjali, u ghalhekk hija regolata skond l-Artikolu 3tal-Kap 17, u ghalhekk regolata mill-Kodici Kummercjali, u fin-nuqqas ta' disposizzjonijiet "ad hoc"mill-uzu kummercjali, u fin-nuqqas ta' dan l-uzu, tapplika il-ligi Civili.

Fil-gurisprudenza lokali is-sistema ta' komputazzjoni ta` imghaxijiet fuq overdraft facilities fejn l-imghaxijiet jigu mizjuda mal-kapital, fuq il-bilanc ta' kuljum, kull sitt xhur, u b'hekk l-imghaxijiet isiru jifformaw parti mill-kapital giet accettata bhala li hi permessa u skond l-uzu, u b'hekk hija legali.

Jekk il-bank iwaqqaf tali overdraft facilities, skond it-termini tal-kuntratt tieghu, u jaghmel"call in", u ma jhallix lill-istess debitur jaghmel izjed uzu minn tali facilitajiet, l-istess bankma ghandu ebda dritt li jaddebita lill-klijent (attur) bl-imghaxijiet komposti skond il-prattika bankarja.

Meta tigi prezentata nota ta` cessjoni jew riduzzjoni li tkun valida, mhux marbuta maxi forma ta` kondizzjoni, tali nota ma tistax tigi sussegwentement irtirata minghajr il-kunsens tal-kontro-parti minkejja li tkun giet prezentata bi zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info