Reference: 1393/1996/1

Judgement Details


Date
29/11/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
ATTARD CARMEL NOE vs VELLA SAVIOUR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH, BL-IMNUT - BEJGH, BL-INGROSSA - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-IMNUT - PRESKRIZZJONI, BEJGH BL-INGROSSA
Summary
Ghall-finijiet sabiex tigi stabilita liema preskrizzjoni hija applikabbli ghall-azzjoni ghall-hlas ta` kreditu derivanti minn bejgh ta` merkanzija, il-Qrati taghna stabbilew illi l-kriterju distintivfondamentali tal-bejgh bl-ingrossa u ta' dak bl-imnut fil-fatt jirrisjedi fil-kwantitattiv mibjugh -kriterju li huwa essenzjalment relattiv u, l-ligi taghna tipprexindi mill-kwalita' tal-persuni u thares biss lejn il-bejgh fih innifsu li hi tirrikjedi li jkun bl-imnut. Inoltre', gie deciz ukoll illi n-natura ta' bejgh bl-ingrossa ma tikkonvertix ruhha f'bejgh bl-imnut minhabba li l-konsenja tal-oggetti ma ssirx f'daqqa, imma huwa n-negozju globali li jiddetermina taht liema kategorija ghandu jigi klassifikat il-bejgh.

F'din il-materja il-ligi taghna ma issegwiex l-ligi Taljana u Franciza, stante li l-istess ligijiet jibbazaw id-distinzjoni taghhom fuq debiti dovuti lill-kummercjantighall-merkanzija minnhom mibjugha "a persone che non fanno commercio" jew ghall-"particuliers non marchands", cjoe' "persuni li ma jinnegozjawx fil-merkanzija mixtrija". Fil-kaz tal-ordinament guridiku Malti, id-distinzjoni trid issir abbazi tan-natura ta' bejgh, u cjoe' jekk dan huwiex bl-imnut jewbl-ingrossa.

Il-kwistjoni distintiva fondamentali tal-bejgh bl-ingrossa u dak bl-imnut jidher li fil-fatt jirresjedi fil-kwantitattiva mibjugh. Jekk il-kwantitattiv tal-partita jkun, fic-cirkostanzi kollha tal-kaz u anke mizurat mill-bzonn tax-xerrej, zghir, allura l-bejgh ikun fid-dettall.

Il-ligi ghall-finijiet ta' din l-preskrizzjoni ma zzomm l-ebda rigward tal-professjoni abitwali sia tal-grossista sia tal-imnutant imma tikkonsidra biss il-vendita` fiha nfisha u kwantitattivatal-merci fornita indipendentement mill-prezz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info