Reference: 39/2008

Judgement Details


Date
04/02/2009
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
AZZOPARDI JOSEPH
Parties
MABROUK MOURAD vs MINISTRU GHALL- GUSTIZZJA U AFFARIJIET INTERNI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
SMIGH XIERAQ
Summary
Il-Qorti fil-kawza fl-ismijiet Philip Spiteri vs Sammy Meilaq (8 ta' Marzu, 1995) qalet li: “Meta l-oggett tal-kawza jkun ta' natura komplessa - u jkollu kwistjonijiet li ghandhom rimedju f'xi ligi ohra, u ohrajn li ma ghandhomx rimedju hlief kostituzzjonali - allura ghandha tipprevali din l-ahhar azzjoni.” F'din is-sentenza l-Qorti osservat li jkun sewwa li mal-kelma “komplessa” jizdied il-kliem“jew inkella mhallta”.

Issa fil-kaz in ezami r-rikorrenti mhux talli ghandu mezz biex jattakka l-ordni li bih tnehhilu l-istatus ta' persuna ezenti izda tant jaf bih illi addirittura ezercitahu d-decizjoni dwar dak l-ezercizzju ghadha mhux maghrufa. L-argument tar-rikorrenti li r-rimedju lighandu huwa ncert kif nghidu bl-Ingliz begs the question ghaliex kull procediment gudizzjarju jew kwazi gudizzjarju ghandu ezitu incert. L-istess dwar il-biza' tieghu li kif appena jigi deciz l-appelljitnehha minn Malta. Dan l-argument huwa ghal kollox ipotetiku u ma jistax jigi kkunsidrat b'serjeta' mill-Qorti. Fuq kollox, jekk jigri kif qieghed donnu jipprospetta u jkun sokkombenti fl-appell tieghu, ir-rikorrenti mbaghad jista' jipprocedi jekk ihoss li nkisrulu d-drittijiet fundamentali tieghu u normalment ma jittiehdu ebda passi drastici fil-konfront tieghu sakemm dawk il-proceduri jigu decizi, ghalkemm huwa minnu li gieli kien hemm eccezzjonijiet spjacevoli ghal din ir-regola. Il-Qortighalhekk thoss li ghandha tiddeklina li tkompli tisma' l-kawza kif ser taghmel.

Ghaldaqstantdin il-Qorti tirrifjuta li tezercita s-setghat taghha ai termini ta' l-Artiklu 46 (2) tal-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Artiklu 4 (2) tal-Kapitlu 319.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info