Reference: 245/2008

Judgement Details


Date
15/01/2009
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GALEA DEBONO JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs DEBONO DARREN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
RICETTAZZJONI
Summary
Sabiex persuna tinsab hatja ta' ricettazzjoni hu mehtieg li jikkonkorru s-segwenti tliet rekwiziti ucioe:
a. il-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni ossia li jkun insteraq, jew gie mehudb'qerq jew akkwistat b' reat iehor;

b. l-akkuzat irid ikun laqa' ghandu jew xtara tali oggett li ghandu provenjenza llegittima; u

c. fil-mument tal-akkwist, l-akkuzat kien jaf bil-provenjenza llegittima tal-oggett in kwistjoni.

L-element formali ta' dar-reat hu li l-akkuzat kien konsapevoli tal-provenjenza illecita tal-oggett suggett tar-ricettazzjoni. Dan ir-rekwizit jista'jigi pruvat kemm minn provi diretti kif ukoll minn provi indizjarji.

Dan l-element formali tar-reat ikun jissussisti anki jekk l-akkuzat ikun ircieva jew xtara l-oggett fil-waqt li jkollu jewinkella immissu kellu suspett li l-persuna li taghtu dan l-oggett setghet giet f'pussess ta' dak l-oggett b'mod illecitu u b'dana kollu xorta jilqa' ghandu jew jixtri tali oggett minghajr ma jaghmel xejn biex jivverifika u jaccerta ruhu li l-pussess ta' dik il-persuna l-ohra kien wiehed legittimu umhux kif kien qed jissuspetta hu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info