Reference: 42/2007

Judgement Details


Date
16/12/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
LOFARO ABIGAIL
Parties
IL-PULIZIJA (SPETTUR GEORGE CREMONA) vs VELLA PAULINE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITT GHALL-LIBERTA PERSONALI; ARTIKOLU 34 TAL-KOSTITUZZJONI U ARTIKOLU 5 TA L-ATT DWAR IL-KONVENZJONI EWROPEA
Summary
B'digriet, il-Qorti tal-Magistrati Malta bhala Qorti Istruttorja laqghet it-talba tad-difiza ghar-referenza kostituzzjonali bil-mistoqsija jekk inkisirx id-dritt kostituzzjonali ta' Pauline Vella ghall-liberta personali taghha ai termini tal-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni u l-Artikolu 5 tal-Att dwaril-Konvenzjoni Europea, Kap 319 tal-Ligijiet ta' Malta jekk il-Qorti tapplika l-Artikolu 43 tal-Kapitolu 262 tal-Ligiijiet ta' Malta.

L-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni jghid illi “hadd m' ghandu jigi privat mill-liberta' personali tieghu, hlief kif jista' jkun awtorizzat b' ligi fil-kazijietli gejjin,” u bhala wahda minn dawn l-eccezzjonijiet il-Kostituzzjoni issemmi fl-istess artikolu “bhala konsegwenza ta' l-inkapacita' tieghu li jwiegeb ghal akkuza kriminali.”

Il-Qorti ghalhekk tara li l-istess artikolu tal-Kostituzzjoni jghid illi ma jkun hemm l-ebda ksur ta' dan id-drittfondamentali tal-bniedem jekk persuna tkun ipprivata mill-liberta' taghha f' kaz illi tkun ta' mohhmarid ghall-iskop tal-kura jew trattament taghha jew protezzjoni tal-komunita' u tara illi dan il-kaz proprju jinkwadra fit-termini kemm tal-paragrafu (a), kif ukoll tal-paragrafu (i) tas-subartikolu(1) ta' l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni ta' Malta.

Fil-kaz odjern gie ppruvat illi Pauline Vella hija mignuna u ghalhekk f' dan il-kaz ma jista' bl-ebda mod jinghat illi iz-zamma taghha ghall-kura fl-isptar Monte Carmeli jista' b' xi mod jigi nterpretat bhala ksur tad-dritt taghha ghall-liberta' personali.

Ghaldaqstant, il-Qorti tiddikjara illi ma rrizulta l-ebda ksur ta' l-Artikolu34 tal-Kostituzzjoni ta' Malta jew ta' l-Artikolu 5 tal-Konvenzjoni Ewropea ghad-Drittijiet tal-Bniedem u lanqas ma rrizulta ksur ta' l-Artikolu 36 tal-Kostituzzjoni jew ta' l-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info