Referenza: 6/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/12/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
ATTARD VINCE F'ISEM V ATTARD WORKS LIMITED vs L-AWTORITA' TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; CAHDA TA APPLIKAZZJONI GHAL ZVILUPP TA RESIDENZA
Fil-Qosor
L-appellanti kien applika mal-Awtorita' appellata sabiex jinhareg permess fis-sit f'Ta' Gusman off Triq Wied Fulija, Zurrieq u jaghmel zvilupp “to extend residential unit and increasing depth of soiland planting of trees”.

Tali applikazzjoni kienet giet michuda mill-Kummissjoni ghall-Kontroll ta' l-Izvilupp inter alia ghaliex din il-proposta kienet tmur kontra l-Artikolu 8 tad-Development Control Guidance - Developments Outside Built Up Areas li tirreferi ghall-“Minor extensions to buildings and uses in rural areas may be acceptable when there is a clear justification for the development.

Sar appell quddiem il-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar (Bord) fejn l-appellanti sostniet li din il-policy giet sodisfatta peress li s-socjeta' appellanti sostniet li l-kriterji kollha tal-istess artikolu tal-imsemmija policy gew sodisfatti.

Il-Bord ma laqax l-appell maghmul quddiemu ghaliex sostna ulterjorment li dak sottomess ma kienx jikkonsisti f'minor extensions u dan peress li kien ser ikun zieda ta' 80% fuq il-footprint tal-bini ezistenti, u dan jikser il-kriterju indikat bhala (iv) tal-istess artikolu 8 tal-istess policy tant li nghad li meta l-istess policy kienet qed tirreferi ghall-“minor extensions” mal-bini ezistenti l-Bord ma jistax jaccetta zvilupp li jirrizulta f'bini ta' hames darbiet aktar minn dak ezistenti bhala minor extension”.

F'dan l-appell, quddiem din il-Qorti ta' l-Appell, l-appellanti qal li ma gietx applikata il-PLP 20 u senjatament l-Atikolu 8 tal-istess u dan peress li inghad li l-Bord ghamel riferenza biss ghall-kriterju numru (ii) tal-istess policy mentri injora l-kriterji l-ohra kollha.

Meta din il-Qorti ta' l-Appell harset lejn id-decizjoni tal-Bord rat li fil-fatt l-istess Bord sostna li l-izvilup propost ma kienx wiehed ta' minor extension u dan peress li bl-izvilupp propost il-bini ezistenti kien ser jizdied b'hames darbiet ghal dak ezistenti u dan jidher li huwa manifestament kontra l-Artikolu 8 (iv) tal-istess policy. Dan ifisser li fil-fatt giet applikata l-policy attwalment indikata mill-appellanti u instab li tali zvilupp ma kienx konformi mal-istess, u fuq din il-bazi biss l-appell ghandu jigirifjutat, ghaliex in effetti dak li sar f'dan l-appell huwa li l-istess appellanti mhux qed jaqbelma' kif l-istess policy giet applikata ghall-kaz in ezami, haga li hija fil-kompetenza esklussiva tal-istess Bord.

Din il-Qorti thoss li fil-kaz in ezami l-kriterji kollha tal-artikolu 8 tal-imsemmija policy kellhom jigu sodisfatti, haga li jirrizulta ma' kienx il-kaz fl-izvilupp propost kifil-Bord sew ikkonstata u kif sewwa qalet l-Awtorita' appellata fir-risposta taghha tal-appell. Ghaldaqstant din il-Qorti ta'l-Appell cahdet l-appell interpost mir-rikorrenti permezz tar-rikors tieghutal-appell stante li huwa nfondat fil-fatt u fid-dritt kif hawn deciz,
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni