Reference: 1/2000/1

Judgement Details


Date
26/01/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
CIANTAR PHILIP vs SCHEMBRI BATTRIES
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM
Summary
Is-socjeta' konvenuta appellanti tillanja mill-fatt li l-arbitru naqas milli jikkonsidra l-aspetti teknici tal-vertenza dwar il-batterija de quo kif dawn jemergu mir-risposta tieghu - u ghalhekk jissottometti li ma gewx segwiti r-regoli jew il-principji tal-gustizzja naturali u specifikament l-audialteram partem.

Wara li semghet ukoll it-trattazzjoni tal-appell, din il-Qorti tibda biex tosserva li l-aggravju tal-konvenut appellant huwa msejjes fuq l-ilment li l-ewwel Tribunal ghamel evalwazzjoni skorretta u ingusta tal-provi prodotti a detriment tieghu biex imbaghad - b'mod imgebbed ghall-ahhar da parti tal-appellant - saret konnessjoni ma' dan l-ilment ma' allegazzjoni ta' nuqqas tal-audi alteram partem.

Il-Qorti ezaminat l-atti tal-kawza, u ma jidhrilhiex li l-aggravju tas-socjeta' konvenuta huwa minimament fondat. It-Tribunal, wara li espona succintement iz-zewg tezijiet reciproci tal-kontendenti deherlu “Ii l-verzjoni tar-rikorrenti hi aktar kredibbli”. B'daqstantma jfissirx li l-intimat appellant kellu jaqbel bilfors ma' tali decizjoni imma daqstant iehor ma jfissirx li allura ma gewx segwiti r-regoli tal-gustizzja naturali kif allegat. Ma hemm assolutamentxejn x'jinficja il-procedura adoperata mit-Tribunal, minn punto di vista ta' dritt procedurali, tenut kont li hawn si tratta ta' procedura sommarja.

Ghaldaqstant din il-Qorti tiddeciedi billitichad l-appell tas-socjeta' intimata appellanti bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontriha, filwaqt li tikkonferma s-senenza appellata moghtija fit-8 ta' Frar, 2000, fil-kawza fl-ismijiet premessi mit-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info