Reference: 433/2005/1

Judgement Details


Date
12/12/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
MIZZI MARLENE vs GATT ONOREVOLI MINISTRU AGOSTINO PIO SIVE AUSTIN
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL; AZZJONI TAHT IL-LIGI TA L-ISTAMPA
Summary
Permezz ta' din il-kawza, l-attrici qed tghid li l-intervista li saret mal-Ministru Austin Gatt, konvenut f'dan il-proceduri, hija wahda libelluza u konsegwentement talbet id-danni. Il-konvenut da parti tieghu, jwiegeb ghal din il-kawza billi jressaq eccezzjoni preliminari fis-sens li huwa ghandu jigi liberat mill-osservanza tal-gudizzju ‘l ghaliex huwa ma huwiex azzjonabbli taht il-Ligi ta' l-Istampa u dan peress li ma jistax jigi citat, la taht l-Artikolu 23 u lanqas taht l-Artikolu 24A tal-Kap. 248.

L-artikolu 23 tal-Kap. 248 isemmi l-persuni li kontrihom tista titmexxa l-azzjoni, kemm dik ta' natura penali u kemm dik ta' natura civili. Dawn il-persuni huma:
a) l-awtur tal-kitba, jekk huwa jkun kitibha sabiex tigi ppubblikata, jew jekk ikun ta' l-kunsens tieghu ghal hekk;
b) l-Editur, jew, jekk dawk il-persuni ma jkunux jistghu jigu identifikati,
c) ir-responsabbli ghall-pubblikazzjoni.

B'zieda ma dan l-artikolu tal-ligi, l-Artikolu 24A tal-istess Kapitolu, jipprovdi wkoll li jistghu jittiehdu proceduri kemm ta' natura penali u kemm ta' natura civili, kontra“kull persuna li tkun ghamlet diskors pubbliku f'cirkostanzi fejn hija tkun taf jew ragonevolment setghet tkun taf, jew tistenna li l-kontenut tieghu se jigi pubblikat f'gazzetta jew f'mezz tax-xandir u fil-fatt ikun kollu jew parti minnu hekk ippubblikat”.

Il-konvenut ressaq it-tezi li d-diskors li sar bejnu u bejn il-gurnalist tal-gurnal ‘The Times' kien wiehed privat w ghalhekk, galadarba huwa ma huwiex la l-awtur u lanqas l-Editur tal-gurnal ‘The Times', allura huwa m'huwiex azzjonabbli taht il-Ligi ta' l-Istampa. Isostni wkoll li l-Artikolu 24A tal-Kap. 248 huwa applikabbli bissmeta jsir diskors pubbliku.

Fid-dawl tal-provi mressqa quddiem il-Qorti Civili tal-Magistrati (Malta), hija tistqarr li ma taqbilx ma din is-sottomissjoni u konsegwentement mal-eccezzjoni preliminari mqanqla mill-konvenut. Dan qieghed jinghad a bazi tal-fatt li kien il-Communications Co-Ordinator fil-Ministeru tal-Ministru konvenut, li kien talab lill-gurnalist sabiex il-Ministru jaghti ntervista in konnessjoni mal-hidma tal-Ministeru tieghu fl-gheluq tat-tieni sena ta' legislatura Nazzjonalista. B'hekk il-hsieb wara din l-intervista kien, li l-pubbliku jkun jaf permezz ta' pubblikazzjoni f'artikolu fil-gurnal ‘The Times', il-hidmiet tal-Ministeru kappaggjat mill-konvenut.

Fil-fehma tal-Qorti, din l-intervista tikkwalifika bhala diskors pubbliku, minkejja li d-diskors sarbejn tnejn min nies biss. Id-diskors sar pubbliku malli tali ntervista giet ippubblikata. Il-Qorti ma taqbilx mas-sottomissjoni mressqa mill-konvenut, li dak li qal lil gurnalist, ma jikkwalifikax bhala diskors pubbliku. Ghaldaqstant, il-Qorti tichad l-ewwel eccezzjoni tal-konvenut Ministru AustinGatt u tordna l-prosegwiment tal-kawza.

Il-konvenut appella minn din id-decizjoni. Hi t-tezipreponderanti ta' l-appellanti illi dik l-intervista tieghu mal-gurnalist tat-“Times of Malta” ma kienetx tesorbita mill-isfera strettament privata u, la dan huwa hekk, id-dikjarazzjonijiet, stqarrijiet jew twegibiet tieghu ma setghux jikkwalifikaw ghal dak ta' “diskors pubbliku”. Il-konsegwenza ta' din it-tezi, skond l-appellanti, hi dik li, ankorke kien responsabbli ghal dak li ntqal minnu verbalment, dik ir-responsabilita` tieghu ma kienetx regolata taht il-Kapitolu 248. Ma' din it-tezi ristrettissima mfissra mill-appellanti, din il-Qorti ta'l-Appell rispettosament ma taqbilx.

Dinil-Qorti ta'l-Appell tinnota illi ma jirrizultax illi l-espressjoni “diskors pubbliku” tinsab cirkoskritta ghal diskors li jkun intqal ta' bilfors f'post pubbliku. Hu sufficjenti, fil-hsieb tal-Qorti,illi dak id-diskors ikun intiz ghall-pubbliku. Dan, indipendentement, mill-fatt jekk min jassistighalih ikunx wiehed jew hafna u, indipendentement ukoll, jekk s-sejha ghas-smigh tieghu tkunx generali jew ristretta. L-importanti hu li dak id-diskors ikun destinat ghall-pubbliku anke jekk bl-adoperu ta' gurnalist bhala vejikolu tal-kontenut tieghu. Skond din il-Qorti ta' l-Appell, l-istedina lil-konvenut, tramite l-PRO tieghu fil-Ministeru, ghamel lill-gurnalist tal-gurnal prexxelt ma setax ma kienx dak li hu jirrendi pubbliku l-fehmiet tieghu fuq l-affari tas-Sea Malta. Dak li ntqal minnukien dikjaratament mahsub li jkun pubbliku u ppubblikat. Din il-Qorti ma taccettax dak asserit mill-konvenut li l-gurnalist li intervistah ma informahx li kien ser jippubblika l-intervista, meta jirrizulta b' mod car minn certi dikjarazzjonijiet ta' xhieda ohra illi kien il-konvenut illi invita lill-gurnalist u li dan gharrfu li dik l-intervista kienet ser tigi hekk divulgata lill-qarrejja tal-gurnal.

Fuq ir-responsabilita` interpretativa ta' din il-Qorti ta'l-Appell ta' l-Artikolu 24A ta' l-Att, issib li l-azzjoni giet sewwa diretta mill-attrici kontra l-konvenut. Ghaldaqstant, l-appell gie michud u s-sentenza appellata fuq l-eccezzjoni preliminari kkonfermata. L-atti gew rimessi lura lill-Ewwel Qorti ghal kontinwazzjoni u definizzjoni tat-talba u ta' l-eccezzjoni rimanentighaliha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info