Reference: 1616/1999/1

Judgement Details


Date
26/01/2001
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
FILLETTI JOSEPH A.
Parties
GALEA JOSEPH vs VASSALLO SANDRA
ECLI
N/A
Judgement Type
NOT AVAILABLE

Keywords / Summary


Keywords
AUDI ALTERAM PARTEM, ABBUZ TAL-PROCESS GUDIZZJARJU - AUDI ALTERAM PARTEM, KONDOTTA TAL-PROCESS - AUDI ALTERAM PARTEM, NUQQAS DA PARTI TA` MIN IQAJJEM L-ILMENT LI JRESSAQ PROVI - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, MA HEMMX BZONN LI L-ECCEZZJONI TAL-PRESKRIZZJONI TIGI DECIZA B`KAP SEPARAT - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, META PARTI TONQOS MILLI TRESSAQ IL-PROVI - TRIBUNAL GHAL TALBIET ZGHAR, NATURA TAL-PROCEDURI
Summary
Il-proceduri quddiem it-Tribunal ghal Talbiet Zghar huma proceduri sommarji bi kriterji kemmxejn differenti minn dawk previsti mil-ligi u adoperati fil-Qrati ordinarji. Certament mhux biss hemm l-element ta' ekwita' fl-Att V tal-1995, imma hemm manifest ukoll il-hsieb tal-legislatur li f'kazijiet b'talbiet zghar quddiem tribunal specjali, mahluq ad hoc, li dan l-istess Tribunal jimxi bi speditezza, bl-anqas formalizmu possibbli - minghajr, naturalment, ma jikser dawk id-disposizzjonijiet tal-ligi li holqitu. Ghalhekk ma hemm ebda irregolarita` procedurali jekk it-Tribunal jghaddi ghas-sentenza meta tkun naqset milli tressaq il-provi taghha.

Huwa minnu li quddiem il-qrati ordinarji l-htiega li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tigi deciza b'kap separat tohrog mil-ligi tal-process immar-regoli li jithaddmu quddiem it-Tribunal ghal Talbiet Zghar ma jaqblux f'kollox ma' dak li jsir fil-Qrati ordinarji peress li tal-ewwel huma regolati minn ligi specjali, intizi inter alia biex kemmjista' jkun il-proceduri jigu kondotti b'mod celeri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info