Referenza: 2/2008

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/11/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BROCKDORFF PAULINE vs MONDIAL TRAVEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Ir-rikorrenti talbet danni ta' €163.06 rapprezentanti hlas addizzjonali illi ghamlu ghal-kabina ta'erba' minn nies meta fil-fatt kienet ta' tlieta. Ir-rikorrenti ssottomettiet illi hija bbukkjat kabina fuq 'cruise liner' liema kabina kellha tkun ta' erba' persuni u peress illi wahda mill-erbgha illi bbukkaw dik il-kabina kkancellat il-btala, hi kellha thallas it-terz ta' dak li kienet hallset il-persuna illi kienet ikkancellat il-btala u dan peress illi l-kabina kienet ser tigi uzata minn tlietpersuni u mhux erba' persuni izda irrizulta illi l-kabina allokata lilhom kienet fil-fatt ta' tnejnminn nies u mhux ta' erba. Ir-rapprezentant tad-ditta intimata nizel fil-kabina u billi kien hemm zewg (2) sodod tal-persuna u sufan illi seta' jinfetah, l-intimat ikkonsidra illi dan seta' jintuza minn tnejn minn nies.

It-Tribunal ghal Talbiet tal-Konsumaturi ordna lill-intimat ihallas lir-rikorrenti €163.06 bl-ispejjez kontra l-istess intimat.

Kontra din is-sentenza d-ditta intimata tavvanza dawn iz-zewg aggravji:-
(1)Hi giet imharrka hazin ghaliex l-azzjoni ma kellhiex tkunproposta kontra taghha personalment izda fil-kwalita` taghha ta' agent tas-socjeta` estera NCL.
(2)It-Tribunal wasal ghad-decizjoni tieghu fuq konsiderazzjonijiet gratuwiti u infondati minghajr is-sostenn ta' prova u dan l-agir kien imur kontra l-principji ta' gustizzja naturali.

Il-Qortita'l-Appell ezaminat l-atti kif jinsabu fl-inkartament tal-kaz quddiem it-Tribunal izda minn imkienminnhom ma tirravviza r-realta` guridika inkwadrata mid-ditta appellanti ghas-sostenn ta' l-eccezzjoni taghha. L-appellata tikkontendi illi r-rapport guridiku taghha, u li fuqu ffondat l-azzjoni taghha, hu mad-ditta appellanti. Gjaladarba, rapport processwali jippresupponi l-pre-ezistenza ta' rapport negozjali, l-azzjoni sperimentata sewwa tidentifika s-soggetti li kellhom ikunu fil-litigazzjoni. Il-kontrattazzjoni tal-gita bil-cruise liner, apparentment, saret bejn l-appellata u d-ditta intimat

Fil-fehma ta' din il-Qorti minn ezami tas-sentenza appellata jidher li fuq il-principjuinformatur tal-materja u dak tal-gudizzju formattiv bl-ekwita, ghat-Tribunal kienu jezistu, fil-kumpless, elementi probatorji sufficjenti u rilevanti li kienu jaghmlu l-versjoni tal-fatti mill-appellata aktar attendibbli u kredibbli minn dik tad-ditta appellanti.

Una volta dan huwa hekk, is-soluzzjoni tal-kontroversja proposta mit-Tribunal b'dik il-valutazzjoni tieghu tal-provi u b'dak il-gudizzju razzjonali ma tistax tigi skossa minn din il-Qorti tant ghaliex is-sindakabilita` taghha huwiehed strettament limitat mil-ligi (Kapitolu 378) tant ghaliex is-sentenza appellate ma tohloq ebda ingustizzja gravi. Ghaldaqstant, din il-Qorti ta' l-Appell tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza tat-Tribunal, bl-ispejjez kontra d-ditta appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni