Referenza: 240/2006/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/11/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ABELA DR GEORGE vs GHIRXI FRANS
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Il-procedura odjerna hi naxxenti minn artikolu intitolat “Aktar rapportagg zleali mill-midja tal-PN”- “Il-kwistjoni tal-konferenza Generali Straordinarja ta' Taqsima tal-GWU” - li gie ppubblikat fil-harga tal-gurnal l-Orizzont ta' l-5 t'Awissu tas-sena 2006, u li ghalhekk id-decizjoni odjerna hi limitata ghall-istess artikolu.

L-attur sostna li l-konvenut, bhala editur, ippubblika allegazzjonijiet li huma foloz u malafamanti fil-konfront ta' l-attur u li ghandhom bhala skop li joffendu l-unur u l-fama tar-rikorrent u jesponuh ghar-redikolu u ghad-disprezz tal-pubbliku u dana wara li l-istess konvenut kien gie tempestivament avzat mill-attur stess dwar l-infondatezza tal-allegazzjonijiet u l-gravita' ta' tali pubblikazzjoni, izda xorta ppubblika l-artikolu in kwistjoni.

Da parti tieghu, l-intimat ecepixxa illi hu, bhala editur ta' l-Orizzont m'ghamilx hag'ohra hlief li gabl-istqarrija tal-GWU, u gab ukoll ir-reazzjoni ghaliha ta' l-istess attur, u b'hekk hu zamm lill-qarrejja, b'mod fidil, mgharrfa b'affarijiet kurrenti u ta' nteress pubbliku u dan sar bla ebda animusinjuriandi versu l-attur anzi b'massima bonafede.

Fil-fehma ta' din il-Qorti, l-pubblikazzjoni ta' dik l-istqarrija mill-gurnal ma setghetx taspira li tipprevali fuq id-dritt ta' l-attur ghall-integrita` professjonali u morali tieghu. Il-pubblikazzjoni hi karika bi kritika soggettiva inkorporanti interpretazzjoni ta' fatti u tal-kondotta fl-operat ta' l-attur li ma tirrizultax li hi veritiera.

Huwa minnu li fi zmenijiet ta'llum, sew id-dottrina legali, kif ukoll il-gurisprudenza, jikkoncedu spazju wiesgha lill-kritika. Daqstant iehor, pero`, huwa minnu wkoll illi ma jidherx li dik l-istess dottrina u gurisprudenza jittolleraw li l-kritika sservi merament bhala pretest biextkun offiza r-reputazzjoni ta' haddiehor b'episodji jew fatti li ma ghandhom ebda riskontru fil-verita`.

L-appellanti ma jistax jiskansa ruhu mir-responsabilita` ghall-fatt li zamm ruhu fl-argini tal-kronaka oggettiva, u dan, sempliciment, ghaliex ippubblika ukoll il-kopja ta' l-ittra li l-attur baghat lill-midja tal-P.N. L-appellanti ma jistax jezimi ruhu mill-htija jekk bhala l-persunaresponsabbli mid-diffusjoni tat-taghrif lill-pubbliku huwa jkun naqas milli, doverosament, jikkontrolla s-sors u l-kontenut ta' dak it-taghrif.

Anke jekk din il-Qorti lesta tikkoncedi li l-attur kien soggett pubbliku, u allura setghu jigu utilizzati fil-konfront tieghu anke, espressjonijiet kritici partikolarment horox, xort'ohra lesivi tar-reputazzjoni tal-bniedem komuni, dan ma jfisserx illi dik il-kritika setghet ghal daqshekk titrasmoda ruhha f'aggressjoni personali intiza li tolqot l-isfera professjonali ta' l-attur u dik ta' l-integrita` morali tieghu.

Ghaldaqstant, l-appell qed gie rigettat u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez ta' din l-istanza kontra l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni