Referenza: 13/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/11/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
PACE RAYMOND C.
Partijiet
SPITERI JOHN vs L-AWTORITA' TA' MALTA DWAR L-AMBJENT U L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; BINI RURALI LI MA SARX SKOND IL PERMESSI
Fil-Qosor
F'dan il-kaz kienet saret applikazzjoni mill-appellant sabiex iwaqqa' u jerga jibni kmamar ezistentisabiex dawn jintuzaw ghall-hazna ta' oggetti konnessi ta' progett ta' tkabbir ta' dwieli (vitikoltura) u sabiex huwa jaghmel uzu ta' erba' tumoli ta' raba' ghall-istess skop ta' tkabbir ta' dwieli. Din l-applikazzjoni hija wahda outline development u din saret wara li kien hareg enforcement noticefuq l-istess sit peress li kien hemm bini bla permess fuq l-istess art li jikkonsisti f'kamra ikbaru mibnija b'mod differenti minn dik approvata skond il-permess.

L-posizzjoni hija li hemm bini li ma sarx skond il-permess, u li hemm Avviz ta' Twettiq fuqu, u bl-applikazzjoni li saret ir-rikorrenti qed jallega li qed jissana tali zvilupp b'dan allura li l-istess rikorrenti qed isostni li din hija applikazzjoni sanatorja u dan allura skond id-disposizzjonijiet tal-Artikolu 52 (6) u (7) tal-Kap. 356.

Din l-applikazzjoni giet rifjutata mill-Kummissjoni ghall-Kontroll ta' l-Izviluppminhabba li:
(a) tali zvilupp ma kienx necessarju ghall-agrikoltura u r-rikorrenti mhux full time farmer; (b) ma sar ebda ezercizzju ghall soft landscaping (c) l-izvilupp propost huwa wiehed f'wied u tali zvilupp mhux permess b'tali ambjent (d) din l-applikazzjoni tmur kontra Circular PA 2/96 “which states that “when existing building development on a site is wholly or partly illegal, the DCCwill not consider a development permit application relating to new development on that site, unlessthe development is regularised”.

Dwar dan sar appell quddiem l-istess Bord ta' l-Appell Dwar l-Ippjanar (PAB) fuq il-punti kollha, u l-appell gie rifjutat. Gie deciz mill-Bord li l-applikazzjoni tar-rikorrenti ma kienitx wahda li tista' tigi kkonsidrata bhala wahda sanatorja peress li din l-applikazzjoni kienet qed tissugerrixxi zvilupp kompletament gdid tant li dan kien jikkonsisti li l-izvilupp ezistenti jitwaqqa' kollu u minfloku jsir l-izvilupp propost.

L-istess Bord sostna li dan ma kienx skond l-istess cirkolari u dan ghaliex skond dan id-dokument l-applikant ghandu bisszewg alternattivi li huma jew li jissana l-izvilupp ezistenti sabiex imbaghad jottjeni permess ghaldak l-izvilupp gdid li jixtieq iwettaq jew li jwaqqa' l-izvilupp li mhux kopert bil-permess. L-applikant ma uza l-ebda wahda minn dawn l-alternattivi ghaliex qed jipproponi zvilupp gdid u li allura ghazel li jissugerrixi li jwaqqa' biss l-izvilupp illegali f'kaz biss li l-izvilup propost li huwa outline jigi approvat.

L-appellant jghid li din hija interpretazzjoni hazina tal-ligi peress din l-interpretazzjoni moghtija mill-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar (PAB) tac-cirkolari msemmija hija zbaljata peress li sabiex applikazzjoni tigi kkunsidrata bhala wahda sanatorja ma hemmx bzonn lil-ewwel issir applikazzjoni sabiex jigi ssanat dak li huwa llegali u mbaghad issir applikazzjoni ghall zvilupp gdid b'dan li allura r-rikorrenti qed jikkontendi li l-applikazzjoni de quo kif saret hija wahda sanatorja u skond il-ligi ghaliex tikkontempla it-twaqqieh ta' dak li huwa llegali sabiex jigi sanat bl-izvilupp propost, u l-fatt li saret applikazzjoni outline ma' jbiddel xejn minn natura ta' l-istess principji, ghaliex la darba l-applikazzjoni maghmula tikkontempla t-twaqqiegh tal-izvilupp illegali dan ifisser li qed jigi ssanat l-izvilupp ezistenti ghaliex tkun qed titnehha l-illegalita'.

Din il-Qorti thoss li dan huwa appell ta' dritt skond id-disposizzjonijiet tal-artikolu15 (2) tal-Kap 356 u dan peress li f'dan il-kaz hemm kwistjoni ta' dritt li holqot vertenza jew diskussjoni u li I-Bord applika l-attenzjoni tieghu fuqha billi trattaha debitament u ddefiniha fid-decizjoni tieghu.

L-oggett tal-applikazzjoni irid ikun l-issannar tal-izvilupp illegali u dan kemm jekk l-applikazzjoni tkun tirreferi biss ghall tali zvilupp illegali, kif ukoll jekk tali permessmitlub ikun jinkludi wkoll zvilupp iehor fuq l-istess sit. Din il-Qorti thoss ghalhekk li applikazzjoni sabiex jigi ssanat zvilupp illegali ghall fini tal-artikolu 52 tal-Kap. 356 jinhtieg li tirreferi ghall-applikazzjoni li tinkludi li l-izvilupp attwali jigi ssannat anke jekk mieghu jkun hemm rikjesta ghall zvilupp ulterjuri jew ikbar tal-istess sit.

Fejn hemm applikazzjoni li tissugerixxi zvilupp gdid ta' dak li effettivament hemm mibni u/jew jezisti u permess u b'hekk dan l-izvilupppropost jkun kompletament differenti minn l-istat ta' zvilupp u bini ezistenti fuq s-sit, dan ma jammontax ghal semplici applikazzjoni sanatorja li twaqqaf l-esekuzzjoni ta' Avviz ta' Twettiq a bazital-artikolu 52 tal-Kap 256.

L-interpretazzjoni li ta l-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar tal-istess cirkolari hija wahda korretta fis-sens li l-istess applikant fil-kaz ta' Avviz ta' Twettiqghandu zewg ghazliet sabiex jirregolarizza l-posizzjoni tieghu u dan billi jew jikkonforma ruhu mal-permess li ghandu u jnehhi jew jwaqqa' dak li sar kontra l-istess permess, jew li japplika sabiex jissana l-istess zvilupp u/jew bini li huwa llegali, u dan fis-sens li japplika sabiex jigi sanat l-izvilupp attwali anke jekk fl-istess applikazzjoni l-izvilupp ikun wiehed iktar estensiv minn dak li l-izvilupp li ghandu jew qed jitlob li jigi ssanat.

Artikolu 52 (7) tal-Kap 356 jindika li dwar kull htiega indikata fl-avviz tat-twettiq tieqaf milli tkun operattiva sakemm l-applikazzjoni tigi maqtugha b'mod finali b'dan li jekk il-permess jinghata l-Avviz tat-Twettiq ma' jkollux iktar effett.

Artikolu 52 (6) (b) jindika li applikazzjoni ta' ssanar hija wahda li tirregolarizza l-izvilupp ezistenti u f'kaz ta' kostruzzjoni ta' bini, li l-bini attwali li huwa llegali jigi b'hekk sanat jew kopert b'permess u certament l-istess artikolu tal-ligi ma huwiex qed jikkontempla zvilupp gdid u/jew differenti minn dak ezistenti.

Din il-Qorti thoss li l-interpretazzjoni moghtija fid-decizjoni tal-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar (PAB) mertu ta' dan l-appell hija wahda korrettau ghalhekk l-appell tar-rikorrenti John Spiteri qed jigi michud.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni