Referenza: 84/2003/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/11/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BARBARA AGNES ET vs CAMILLERI MIKIEL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ZGUMBRAMENT MINN FOND MIKRI
Fil-Qosor
Il-Bord li Jirregola l-Kera ra r-rikors promutur tar-rikorrenti li jghid illi huma wirtu l-fond. Dan il-fond jinsab mikri ghand Mikiel Camilleri u ghandu kera ta' Lm10 fis-sena. Skond ir-rikorrenti,l-intimat ghamel danni ingenti fil-fond, ilu ghal zmien twil ma jirrisjediex fil-fond, qed jaghmel uzu divers tal-istess fond minhabba li qed juzah biex izomm l-annimali u ilu wkoll ghal zmien twil majhallasx il-kera lir-rikorrenti.

Ghaldaqstant l-esponenti talbu lill-Bord sabiex jawtorizzahom jirriprendu l-pussess tal-imsemmi fond u li l-izgombra lill-intimat mill-fond. Da parti tieghu, l-intimat talab in-nullita' tar-rikors promutur u dana peress illi imkien ma' jidher li gie ddikjaratmeta hija l-iskadenza li jmiss ghall-hlas ta' kera u meta ghandu jithallas l-istess hlas ta' kera.L-intimat jghid illi t-talbiet ghandhom jigu michuda peress li l-esponenti ghadu jghix fil-fond, u ma huwiex minnu li sar bdil fid-destinazzjoni tal-kirja minhabba li allegatament qed jinzammu xi annimali.

Il-Board ikkonkluda illi mill-provi kollha mressqa, ma hemm l-ebda dubju illi dak kolluallegat mir-rikorrenti huwa pruvat fil-grad li trid il-ligi. Ghaldaqtant laqa' t-talba tar-rikorrenti u awtorizzhom jirriprendu l-fond. Ordna lill-intimat jizgombra minn dan il-fond.

Fil-kontestazzjoni tieghu ta' din is-sentenza l-intimat issottometta illi t-tluq tieghu mill-fond mikri kien dovut primarjament minhabba hsara fis-soqfa tieghu u ghal fatt li mar jghix ma' wliedu wara li safa' armel u minhabba raguni ta' sahha. Huwa kkontenda wkoll illi l-fatt taz-zamma ta' klieb u qtatesf'dan il-fond ma jammontax ghal tibdil fl-uzu.

Artikolu 1554 tal-Kodici Civili jimponi b'obbligu li l-kerrej ghandu “jinqeda bil-haga mikrija bhala missier tajjeb tal-familja, u ghall-uzu miftiehem fil-kuntratt”. In-non-uzu ghal zmien twil jaghti lok ghal kambjament fid-destinazzjoni. Danukoll fil-kaz ta' fond ta' residenza.

Abbinat ma' dan jezisti pero` l-principju l-iehor illifil-kazijiet specjali - ad ezempju ragunijiet ta' sahha - in-non uzu ma jammontax ghall-abbandun tal-fond mikri li jgib tibdil fid-destinazzjoni tieghu.

Ankorke l-intimat appellanti seta' forsi kien anke gustifikat li jhalli l-fond mikri minhabba sahhtu, huwa ma setax, imbaghad, jitraskural-fond u ma jzommux sew mantenut skond dak l-obbligu imperanti fuqu mill-Artikolu 1554 (a) succitattal-Kapitolu 16.

Fil-kaz prezenti, hu accertat mir-rapport tal-periti teknici illi kien hemm nuqqas ta' manutenzjoni tal-fond mill-appellanti u, ankorke seta' kien hemm il-fattur tat-tgharriqbi qdumija, dak in-nuqqas kien il-kawza li progressivament ta lok ghall-aggravament tal-hsarat fis-soqfa.

Dan hu indikattiv ta' non-kuranza u ta' inerzja serja li, fil-fehma teknika tal-periti tal-Bord, holqot qaghda li prevvedibilment ikkontribwit biex il-hsarat jilhqu l-proporzjonijiet lilahqu bla ma l-kerrej iccirkoskriva l-entita taghhom.

Agguntivament, il-provi juru wkoll illi l-appellanti halla l-istat deterjorat tas-soqfa jipprogredixxi minghajr dik l-insistenza ghar-riparazzjonijiet necessarji mis-sidien. L-urgenza u l-prontezza tat-tiswijiet mehtiega kellha tissuggerilu li r-riparazzjonijiet jaghmilhom anke hu nnifsu bl-awtorita` li jaghtih l-Artikolu 1543 tal-Kodici Civili. Minn dan kollu ma ghamel xejn. Dan mhux agir ta' bonus paterfamilias u ma jistax ghaldaqstant iservi lill-appellanti bhala brevett ta' immunita mir-responsabilitajiet tieghu ta' kerrej.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta'l-Appell tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza tal-Bord li Jirregola l-Kera, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni