Referenza: 277/2006/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
07/11/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GAUCI BORDA THEODORA ET vs BORDA FRANK SAVERIO
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; KUMPENS DOVUT GHAL HSARAT KAGUNATI MINN PROPRJETA
Fil-Qosor
L-atturi talbu lill-Qorti Civili tal-Magistrati (Malta) tikkundanna lill-konvenut ihallashom is-somma ta' LM2,625 rappresentanti din is-somma hsarat li qed isofru bin-non uso ta' garaxx u dan bhala kumpens skond ftehim milhuq bejn l-intimat u l-mejjet Victor Gauci Borda b' ittri.

Da parti tieghu, il-konvenut eccepixxa:-
1.Illi t-talbiet atturi huma nfondati fil-fatt u fid-dritt u dan stante illi m'hemmx obbligu da parti tieghu fil-konfront tal-atturi. Jekk qatt kien hemm xi obbligu minn naha tieghu fil-konfront ta' Victor Gauci Borda, dan m'ghadux jesisti billi l-offerta maghmula minnu saret taht cirkostanzi li sussegwentement ma kienux korretti, billi kwalsiasi offerta da parti tal-esponenti giet irtirata w in oltre llum l-gurnata huwa s-sid tal-fond de quo u r-rimedju tal-inkwilin fil-konfront tieghu f'din il-vesti huma differenti minn dawk li huma mertu tal-kawza odjerna.

2.Illi fit-tieni lok, l-azzjoni tal-atturi hija preskritta a tenur ta' l-artikolu 2153 tal-Kodici Civili.

3.Fit-tielet lok, l-ammont mitlub huwa ezagerat.

L-artikolu 998 tal-KodiciCivili:-
“Ghandu jitqies illi wiehed wieghed jew ftiehem ghalih innifsu, ghall-werrieta tieghu, ughal dawk li minnu gejjin il-jeddijiet taghhom, meta l-kuntrarju mhux stabbilit espressament mill-ligi, jew mill-partijiet fil-ftehim, jew ma jkunx jidher mix-xorta tal-ftehim.”

Imkien il-ligima tghid esperessament li l-ftehim bhal dak li ghamel il-konvenut ma' l-awtur tal-atturi, aventi causa minnu, ma kienx stipulat ghal dawk ukoll, u m'ingiebet ebda xhieda biex turi li dan kien il-hsieb tal-partijiet. L-obbligazzjoni tikkonsisti fil-hlas ta' somma flus kull tant zmien, ma hemm ebdaprestazzjoni ta' natura personali marbuta mal-persuna tal-partijiet li ftiehmu. M'hemm xejn fix-xorta tal-ftehim li turi li dan ma sarx ukoll fl-interess tas-successuri tal-partijiet. Ghaldaqstant il-Qorti tal-Magistrati cahdet l-ewwel eccezzjoni.

Fit-tieni lok, il-konvenut eccepixxa l-preskrizzjoni ai termini tal-Artikolu 2153 tal-Kodici Civili. Dan l-istess artikolu jiddisponi is-segwenti:-
“L-azzjoni ghall-hlas tal-hsarat mhux ikkagunati b'reat taqa' bi preskrizzjoni bl-gheluq ta'sentejn.”

Il-Qorti tal-Magistrati qieset li din l-eccezzjoni hija kontradittorja ghall-ewweleccezzjoni moghtija mill-konvenut u dan ghaliex ma jistax l-konvenut l-ewwel jghid li m'hemmx obbligazzjoni u wara jghid li l-azzjoni hija preskritta.

Il-Qorti ma qabilx ma'l-uzu tal-Artikolu 2153 tal-Kodici Civili, ghaliex din mhiex kawza ghall-likwidazzjoni ta' danni sofferti minhabba l-hsarat kagunati mill-konvenut fil-fond li kien proprjeta ta' l-atturi izda hija talba bazata fuq skrittura.

L-atturi qed jitolbu kumpens ghall-perjodu bejn l-ewwel (1) ta' Settembru 1996 sa l-ewwel (1) ta' Marzu 2007. L-konvenut verament ma hallasx il-kumpens dovut minnu skond il-ftehim. Il-konvenut ma ressaq l-ebda prova kuntrarja ghal din l-allegazzjoni u ghalhekk tali talba tidher gustifikata.

Ghaldaqstant,Il-Qorti tal-Magistrati, filwaqt li cahdet l-eccezzjonijiet kollha imresqa mill-konvenut, laqet it-talba atturi u kkundannat ill-konvenut ihallas lill-atturi.

Il-konvenut appella minn din is-sentenza. Pero' din il-Qorti tal-Appell cahdet l-appell u kkonfermat s-sentenza appellata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni