Reference: 19/2002/2

Judgement Details


Date
04/11/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
FARRUGIA SACCO LINO
Parties
MILLER ANNE PRO ET NOE vs AVUKAT GENERALI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DISKRIMINAZZJONI; ARTIKOLU 32 U 35 TAL-KOSTITUZZJONI TA MALTA, U ARTIKOLU 8 U 14 TAL-KONVENZJONI EWROPEA TAD-DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM
Summary
Minn dokumenti mahruga mid-Dipartiment tac-Cittadinanza jirrizulta li meta issir applikazzjoni bhalma ghamlet ir-rikorrenti, fil-kaz fejn il-missier ' was a citizen of Malta at the time of birth', u fejn jigi specifikat li l-fatt li “your parents were not married, under Maltese law and for citizenship purposes, the mother “replaces” the father; hence you were born in England of a mother likewise born in England; therefore you never had a claim to Maltese citizenship”.

Ir-rikorrenti qed issostni li dan l-istat ta' fatt kien lesiv tad-Drittijiet Fondamentali u kostituzzjonali ta l- istessrikorrenti, u cioe` ta' l-Artikoli 32 u 45 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, kif ukoll tad-drittijiet protetti mill-Artikoli 8 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem liema Konvenzjoni u Protocol kienu jiffurmaw parti mill-Ligijiet ta' Malta abbazi tal-Att XIV tal-1987.

Ghaldaqstant ir-rikorrenti talbet lill-Qorti joghgobha taghti kull rimedju li jidrilha xieraq biex jitwettqu d-drittijiet fundamentali, fosthom li tiddikjara nulli u bla effett l-imsemmija Artikolu17(1)(a) tal-Kap 188 tal-Ligijiet ta' Malta u ta' kull disposizjoni ohra li tiddiskrimina kontra r-rikorrenti minorenni milli jibbenifika mid-dritt ghal cittadinanza Maltija sancit fl-Artikolu 5(2)(b) ta' l-istess Att.

Ir-rikorrenti ssostni li hemm diskriminazzjoni fil-konfront taghha fuq il-bazi ta' twelid. Infatti l-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni jipprojbixxi kull forma ta' diskriminazzjnifit-tgawdija tad-drittijiet u libertajiet kontemplati fil-Konvenzjoni u fl-Artikolu 14 jissemma fost l-affarijiet ohra t-twelid jew status iehor. Hija essenzjali li jkun hemm effective respect for family life. Fil-kaz in ezami relazzjoni ta' bejn il-genituri ta' Ben Alexander Genovese mhix wahdanaxxenti minn zwieg izda bazata fuq ir-relazzjoni tad-demm ta' bejn tifel u missieru, apparti l-kuncett ta' extended family. Jezisti bejn it-tifel u missieru natural tie.
Il-Qorti iddikjarat lilBen Alexander Genovese bhala tifel naturali ta' Joseph Genovese u li l-konvenut Joseph Genovese ghandu l-obbligu li jmantni l-imsemmi minuri. Ix-xewqa ghall-kontinwazzjoni tal-family life ma tinnecessitax il-volonta` taz-zewg nahat ghax parti wahda wkoll jista' jkollha interess li ma jinqatghux il-legami b'mod definit u li ghalhekk ma jinghalqux il-bibien assolutament ghal dak li parti tixtieq ughandha dritt ghalih.

Fil-fehma tal-Qorti ghalhekk hemm diskriminazzjoni fil-konfront ta'Ben Alexander Genovese permezz ta' l-Artikolu 17(1)(a) tal-Kap 188 tal-Ligijiet ta' Malta, liema dispozizzjoni tal-ligi sservi sabiex iccahhad lill-istess tifel minuri minn cittadinanza Maltija a bazi tat-twelid u status illegittimu tieghu, is-sess ta' missieru, il-hajja privata ta' l-istess tifel.

Ghal dawn il-motivi il-Qorti tiddikjara li l-Artikolu 17 (1) (a) tal-Kap 188 tal-Ligijiet ta' Malta nulli u bla effett fil-konfront ta' l-imsemmi Ben Alexander Genovese minhabba li dan l-Artikolu huwa leziv ghad-drittijiet protetti bl-Artikoli 8 u 14 tal-Konvenzjoni Ewropeja tad-Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info