Reference: 2154/1997/1

Judgement Details


Date
02/10/2001
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
PAOLO BONNICI LIMITED vs KONTROLLUR TAD-DWANA
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
INDEBITI SOLUTIO, ELEMENTI TA` - INDEBITI SOLUTIO, META HIJA DOVUTA RIFUZJONI - INDEBITI SOLUTIO, SKOP TA` - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, GURISDIZZJONI TAL-QRATI - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, L-ARTIKOLU 469A MA JIPPREGUDIKAX RIMEDJI SPECJALI TAHT LIGIJIET OHRA - STHARRIG TA` EGHMIL AMMINISTRATTIV, TERMINU TA` SITT XHUR GHALL-ISTITUZZJONI TAL-AZZJONI RELATTIVA
Summary
Kawza biex twaqqa' eghmil amministrattiv taht il-paragrafu (b) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 469Atal-Kap. 12 ghandha ssir fi zmien sitt xhur minn meta min ikollu interess issir jaf jew setgha issir jaf, skond liema jigi l-ewwel, b'dak l-eghmil amminstrattiv.

Dawn id-disposizzjonijiet ma japplikawx meta l-mod ta' kontestazzjoni jew il-ksib ta' rimedju dwar xi att amministrattiv partikolari quddiem qorti jew tribunal jigi provdut dwaru f'xi ligi ohra.

Dan ma huwa xejn izjed hliefapplikazzjoni tal-principju li "lex specialis derogat generalis". Il-Qrati ghandhom is-setgha li jistharrgu il-validita' ta' eghmil amministrattiv inter alia meta jkun ultra vires, isir b'abbuz tal-poter, isir kontra d-dettami tal-gustizzja naturali, jew immur kontra l-ligi anke dik kostituzzjonali, tant li fis-subartikolu.

Kull min, billi jahseb bi zball li hu debitur, ihallas dejn, ghandu jitlob il-hlas lura minghand il-kreditur.

Il-ligi taghti l-azzjoni ghar-radd tal-hlas mhuxmisthoqq mhux biss meta kull ma thallas ma kienx hlas misthoqq, izda wkoll meta ghalkemm xi hlas ikun misthoqq, ikun thallas izzejjed milli kien misthoqq, u jekk jigri hekk min thallas jista' jfittexghar-radd taz-zejjed imhallas. Biex ir-radd tal-hlas mhux misthoqq jista' jintalab bil-jedd, jehtiegli dak il-hlas ikun sar bi zball u dan l-izball kien di fatto, L-izball 'di diritto' ma jservix biex jintalab bil-jedd dak l-imradd.

L-istitut ta' indebiti solutio huwa intiz sabiex il-parti li tkun hallset indebitament dak li in verita' ma jkunx dovut minnha, tkun tista' tirkupra dak li hija hallset lura, u b'hekk tigi re-integrata fil-posizzjoni taghha kif kienet qabel ma sar tali hlas,hlief fil-kaz ta' mala fede ta' min ikun ircieva dak l-indebitu, fejn ikunu jridu jsiru hlasijiet ulterjuri skond il-ligi.

Huwa ghalhekk gust u ovvju li sabiex tirnexxi din l-azzjoni d-debiturma jridx ikun gja gie kkumpensat b'mod iehor, jew diga rcieva l-ammont minnu mhallas b'mod iehor, ghaliex allura jekk jerga jithallas mill-kreditur, huwa ma jkunx ircieva rifuzzjoni ta' dak li huwa hallas, izda ikun qed jaghmel profitt ghaliex jircievi d-doppju tal-ammont li huwa hallas.Azzjoni ta'hlas indebitu ma hijiex intiza sabiex parti tipprofitta ruhha minnha, izda sabiex il-parti tigi re-integrata fil-posizzjoni precedenti ghall-allegat zball.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info