Reference: 176/1987/2

Judgement Details


Date
30/10/2008
Court
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
MIFSUD ANTHONY vs BONELLO SUPT. CARMELO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Appealed Details


Appealed
Yes

Keywords / Summary


Keywords
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM; ARTIKOLU 34 (4) TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM; ARTIKOLU 34 TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM; ARTIKOLU 36 TAL-KOSTITUZZJONI
Summary
Din is-sentenza titratta rikors kostituzzjonali pprezentat minn Anthony Mifsud fis-26 ta' Mejju 1987. Fir-rikors promotur Anthony Mifsud (ex-PC 1810) isostni li huwa gie arrestat fil-11 ta' Gunju 1982filghodu u tressaq quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ta' Malta fil-15 ta' Gunju 1982 wara nofsinhar. Dakinhar huwa gie akkuzat b'korruzzjoni u komplicita' fil-harba mill-Habs Civili ta' zewgprigunieri, Louis Bartolo u Ahmed Khalil Habib.

Bejn meta gie arrestat u li tressaq il-Qorti,ir-rikorrent jallega li gie ttorturat mill-intimati Supretendent Carmelo Bonello u Supretendent Joseph Psaila u subalterni taghhom. Huwa sostna li gie msawwat bla hniena, u fit-tul, bis-sieq, bil-ponn u b'nerv, u spicca ma jistax jiekol u anke jisghol id-demm.Ir-rikorrent jghid ukoll illi barra l-vjolenza fizika, huwa gie mhedded b'revolver ma' rasu biex jiffirma konfessjoni.

Ghalhekk ir-rikorrenti jsostni li (1) gie vvjolat id-dritt fundamentali tieghu li ma jigix assoggettat ghal pienajew trattament inuman jew degradanti ai termini ta' l-Artikolu 36 tal-Kostituzzjoni; (2) gie vvjolat id-dritt fundamentali tieghu ghal protezzjoni minn arrest jew detenzjoni arbitrarja ai termini ta'l-Artikolu 34 tal-Kostituzzjoni. B'hekk talab kumpens ai termini ta' l-Artikolu 34 (4) tal-Kostituzzjoni.

Din il-Qorti thoss li gie ppruvat li r-rikorrent gie trattat b'mod inuman ghaliex gieppruvat li dan it-trattament sar b'mod deliberat u kkawzalu tbatija kemm mentali kif ukoll fizika.Aktar gravi minn hekk jinghad li dak li ghadda minn r-rikorrent jikkwalifika bhala tortura ghaliex it-trattament inuman kif ukoll degradanti li nghata kien immirat sabiex jiffirma stqarrijiet ta' ammissjoni ta' htija meta evidentement ma kienx hati. L-arrest tieghu kien illegali mhux biss ghax inzamm mal-mitt siegha arrestat qabel ma tressaq quddiem il-Qorti tal-Magistrati izda anki ghaliex l-istqarrijiet ta' ammissjoni ta' htija nkisbu wara li gie msawwat brutalment u allura aktar u aktar ir-rikorrent kellu jinheles qabel iz-zmien impost mil-ligi.

Ghal dawn il-motivi, din il-Qorti taqta' u tiddeciedi billi filwaqt li tichad l-eccezzjonijiet tal-intimati kollha kif kontenuti fir-risposti rispettivi taghhom, tilqa' t-talbiet tar-rikorrenti b'dan illi tiddikjara:-

1. Illi l-intimati vvjolaw id-dritt fundamentali tar-rikorrent li ma jigix assoggettat ghall-piena jew trattamentinuman jew degradanti ai termini ta' l-Artikolu 36 tal-Kostituzzjoni; kif ukoll.

2. Illi l-istess intimati vvjolaw id-dritt fundamentali tar-rikorrent ghall-protezzjoni minn arrest jew detenzjoni arbitrarja ai termini ta' l-artikolu 34 tal-Kostituzzjoni;

3. Illi ghal dawn ir-ragunijiet tillikwida l-kumpens dovut lir-rikorrent ghall-ksur tad-drittijet fundamentali tieghu fis-somma ta' mija u sitta u tmenin elf, tliet mija u disgha u erbghin ewro u sebgha u tmenin centezmu (€186,349.87) u tikkundanna lill-intimati Kummissarju tal-Pulizija, Carmelo Bonello, Joseph Psaila u Dr Lawrence Pullicino in solidum bejniethom sabiex ihallsu lil Anthony Mifsud l-istess somma ta' mija u sitta u tmenin elf, tliet mija u disgha u erbghin ewro u sebgha u tmenin centezmu (€186,349.87).

Bl-ispejjez gudizzjarji kollha kontra l-istess intimati solidalment bejniethom u bl-imghax legali mid-data tas-sentenza sal-effettiv pagament.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info