Referenza: 104/2006/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
17/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
GRECH MIRABELLE vs LAPIRA ALEX NOE
Tip ta' Sentenza
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
HLAS TA XOGHOL TA APPRENDIST
Fil-Qosor
L-attrici qed taghmel talba ghall-hlas tas-somma ta' Lm546.10 rapprezentanti overtime, leave-entitlement, bonuses u bolla ghaz-zmien li hija kienet apprentista mal-konvenuti.

Il-Kap 452 tal-Ligijiet ta' Malta jiddefinixxi `apprendist` b'referenza ghall-Artikolu 29 tal-Kap 343 tal-Ligijiet ta'Malta, li jiddefinixxi `apprendist` bhala persuna li tkun ghalqet hmistax il-sena li tkun marbuta bi ftehim bil-miktub li taqdi principal matul zmien miftiehem sabiex tikseb tgharif, maghdud t-teorija u l-prattika, f'sengha li l-principal minn naha tieghu ikun marbut li jghallem lil dik il-persuna.Mill-provi kollha prodotti jirrizulta illi l-attrici tinkwadra ruhha tajjeb f'din id-definizzjoni.

Di piu`, l-Artikolu 45(2) tal-KAP 452 jistipula illi kull impjegat, imma anke apprendist, jista` jsib rimedju quddiem il-Qrati ta' Malta, ghall-hlas dovut lilhom ghal pagi, bonuses, leave entitlements, notice period etc.Dan ifisser illi hekk kif impjegat ghandu dritt ghall-hlas tax-xoghol minnhu maghmul - daqstant iehor f'ghajnejn il-ligi taghna ghandu dritt appredist.

Il-konvenuti kellhom obbligu illi jiehdu l-ewwel permess mill-ETC qabel jhaddmu lill-attrici bl-over-time, liema permess jista` jkun soggett ghal certi kundizzjonijiet. Hawnekk naqqsu l-konvenuti u kieku talbu l-permess kif kien stipulat fil-guidelines, kieku forsi kien ikun espress bl-iskritt l-ghoti ta' time off in lieu aktar milli l-hlas ta' over-time. Dan ma sarx u n-nuqqas huwa tal-konvenuti ghall-liema nuqqas certament ma ghandhiex tahti l-attrici.

It-Tribunal, b'ekwita` jaqta` u jiddeciedi billifilwaqt illi jichad l-eccezzjonijiet tal-konvenuti, jilqa` t-talba attrici u jikkundanna lill-konvenuti jhallsu lill-attrici s-somma mitluba fl-Avviz ta' Lm546.10, bl-imghax mid-data tal-prezentatata' l-Avviz u bl-ispejjes kontra l-istess konvenuti.

Appellaw minn din is-sentenza l-konvenuti biex jitolbu r-revoka taghha bil-kontestazzjoni illi t-Tribunal ma mexiex skond il-provi li kelluquddiemu. L-appellanti jaccettaw li l-attrici hadmet maghhom bhala apprendista tramite l-interventtal-Korporazzjoni tax-Xoghol u Tahrig. Ma jaccettawx li hadmet overtime ghaliex dan ma jirrizultaxmill-payslips taghhom u, ukoll, ghaliex, skond huma, kien intlahaq qbil verbali ma' l-attrici fil-bidu ta' l-apprendistat taghha illi l-hin extra jew zejjed ta' xoghol jitpatta bit-time off in lieu.Inversament, l-attrici kompliet tinsisti ghal hlas tas-sahra li hadmet.

Fil-kaz prezenti dinil-Qorti, bhat-Tribunal qabilha, hi sodisfatta li l-attrici ghamlet xoghol straordinarju fejn inqabez l-orarju ta' 40 siegha fil-gimgha u allura hi intitolata, bhal kull impjegat “full time”, ghal hlas ta' overtime skond dik ir-rata applikabbli ghal haddiem full time.

Ghaldaqstant, l-Appellqed jigi michud u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez kontra l-konvenuti appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni