Reference: 254/2000/1

Judgement Details


Date
23/11/2001
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
ARRIGO NOEL V.
Parties
IL-PULIZIJA vs CREMONA PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
NUQQAS TAR-REGOLAMENTI TAT-TRAFFIKU - SEWQAN BI SPEET ECCESSIV - SEWQAN BI TRASKURAGNI
Summary
Din il-Qorti tosserva illi mhuwiex kompitu taghha li taqta' u tiddeciedi min kien effettivament responsabbli ghall-incident in kwistjoni u sa liema grad, xi haga illi tinkombi lill-qorti ta' gurisdizzjoni civili, izda trid taqta' u tiddeciedi biss jekk, fuq il-bazi tal-provi prodotti quddiemha, giexippruvat lil hinn minn kull dubju ragjonevoli, kif rikjest fil-kamp kriminali, illi l-appellant fl-okkazjoni mertu ta' din il-kawza kien qieghed isuq bi ‘speed' eccessiv u Ii bi traskuragni, negligenza u nuqqas ta' harsien tar-regolamenti tat-traffiku ikkaguna hsarat fiI-vettura minnu misjuqa u fiI-vettura misjuqa minn haddiehor ghad-dannu ta' terzi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info