Referenza: 54/2006

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/10/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
CAMILLERI GINO
Partijiet
GRIMA FABIO vs IL-KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM, ARTIKOLU 39 TAL-KOSTITUZZJONI - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM; ARTIKOLU 6 TA L-EWWEL SKEDA TAL-KAPITLOLU 319 TAL-KONVENZJONI EWROPEA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti kien instab hati, fi proceduri ta' natura kriminali, talli bhala l-persuna, li f'ismughandu l-licenza tal-hanut tal-inbid, birra u xorb spirituz bl-isem ta' Vertigo, fi Triq San Gorg, Paceville, San Giljan halla tifla ta taht is-sittax il-sena tidhol fl-imsemmi hanut. Ir-rikorrenti kien gie hekk misjub hati b'sentenzi kemm tal-Qorti tal-Magistrati (Malta) bhala Qorti ta' GudikaturaKriminali kif ukoll tal-Qorti tal-Appell Kriminali. L-esitu ta' dawn il-proceduri kien li r-rikorrenti gie kkundannat ihallas multa u inoltre l-licenzja relattiva tieghu giet skwalifikata ghal xahar.

Skond ir-rikorrenti bl-imsemmija proceduri kriminali, b'mod partikolari bid-decizjoni li tigisospiza l-licenzja tieghu ghal certu periodu, gew lesi d-drittijiet fundamentali tieghu kif sancitifl-Artikolu 39 tal-¬Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll fl-Artikolu 6 ta' l-Ewwel Skeda tal-Kapitolu319 (Konvenzjoni Ewropea). Il-bazi principali tal-lanjanzi tar-rikorrenti hi li gie applikat artikolu tal-ligi u cioe tal-Kodici Kriminali, li in effett, skond ir-rikorrenti, ma kienx applikabbli ghalproceduri kriminali imsemmija. Skond ir-rikorrenti gie applikat l-Artikolu 30 tal-Kodici Kriminalimentri gew injorati ghal kollox ir-regolamenti 15(a) u (c) u 15(3) tar-Regolamenti biex Jinzamm il-Bon Ordni f'Lokalitajiet ta' Divertiment (L.S. 10.40). Ghal dawn ir-ragunijiet ir-rikorrenti talab litigi ordnata s-sospensjoni tal-ezekuzzjoni tas-sentenza tal-Qorti ta' l-Appell Kriminali u li minhabba li kien hemm ksur ta' drittijiet fundamentali tigi sospiza u tigi minghajr effett dik il-parti tal-imsemmija sentenza fejn gie deciz li l-licenzja tar-rikorent tigi sospiza.

Skond din il-Qorti, ma jirrizultax li r-rikorrenti ma nghatax smiegh xieraq fil-proceduri kriminali in kwestjoni. Bl-ebda mod ma jirrizulta li fil-kors tal-proceduri gew lezi xi drittijiet fubdamentali tar-rikorrenti. Jinghad ukoll li anke jekk kien hemm applikazzjoni hazina tal-ligi, din, fl-opinjoni tal-Qorti, ma tammontax ghal lezjoni tad-drittijiet fundamentali ta' minn issubixxa proceduri kriminali. Fil-kazpartikolari ma jirrizultax li l-ligi giet applikata hazin. Il-Qorti kompetenti kellha kull dritt, li jekk hekk dehirlha, tapplika ghal kaz in esami, l-imsemmi artikolu tal-Kodici Krimnali. Din il-Qorti tikkonkludi billi tiddeciedi li it-talbiet tar-rikorrenti ma jistghu qatt jigu akkolti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni