Reference: 406/2005/1

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DATAPLOT GMBH vs MOHAB FAHMI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL; HLAS TA MERKANZIJA
Summary
Din hija kawza fejn l-attur qed jitlob il-bilanc ta' prezz dovut lilu fuq konsenja ta' karta mibghuta minnu lill-konvenut u li dwarha l-konvenut ghad baqghalu xi kont pendenti fl-ammont imsemmi fl-avviz.Il-konvenut minn naha tieghu, mhuwiex qed jikkontesta li effettivament ircieva din il-konsenja ta' materjal, izda ighid li ma kienitx ta' kwalita tajba.

L-eccezzjoni tal-konvenut hija dikibbazata fuq l-Artikolu 1390 tal-Kodici Civili, in forza ta' liema, jekk il-venditur jikkonsenja haga mhux tal-kwalita patwita jew mhux bhal kampjun li fuqu l-vendita tkun saret, il-kompratur jista jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni jew li jirceviha bit-tnaqqis fil-prezz fuq stima.

Hu pacifiku illi d-dritt moghti lill-kompratur bl-Artikolu 1390 tal-kodici Civili jista jigi ezercitat “per vie di eccezzjoni”. Pero ghandu jkun car illi l-konvenut kompratur ghandu jpoggi lilunnifsu f'posizjoni guridika li jkun jista jezzercita dan ir-rimedju u m'ghandux, u ma jistax, bl-azzjoni tieghu stess jippregudika tali dritt. Ir-rifjut ta' l-oggett u t-talba ghall-hlas ta' danni,li kif inghad jimportaw talba dikjaratorja tar-rixessjoni tal-kuntratt, jimportaw li l-oggett mibjugh jigi ritornat lill-venditur, nehhi f'dawk il-kazijiet eccezzjonali fejn dan ikun fizikament impossibli. Certament il-kompratur ma jistax jirrifjuta l-oggett, filwaqt li jibqa jzommu taht il-kontroll tieghu, jaghmel uzu minnu u forsi anke, kif inhu allegat f'dan il-kaz, jiddisponi minnu. Hu ghalhekk pacifiku li l-bejjiegh hu obbligat li jikkonsenja l-oggett minnu mibjugh li jkun tal-kwalita miftiehma bejnu u bejn ix-xerrej.

L-Ewwel Qorti issibha difficli tara li l-konvenut ighid li kellu mercja difettuza u ma ghamel xejn dwarha. Il-konvenut, ghalkemm ighid li kellu xoghol hazin, lattanta jiddeposita il-materjal taht l-Awtorita ta' l-Qorti, u lanqas talab lis-socjeta attrici sabiex jigi stmat il-hsara li kkontenda li kellu. Ghaldaqstant, l-Ewwel Qorti, filwaqt li tilqa t-talbatas-socjeta attrici, tichad l-eccezzjonijiet tal-konvenut u tikkundanna lill-konvenut ihallas lill-attur is-somma ta' LM4,184/71.

B'mod generali l-appell tal-konvenut fil-kontestazzjoni tad-decizjoni ta' l-Ewwel Qorti jikkonsisti fl-obbjezzjoni illi dik il-Qorti naqset milli taghmel apprezzament adegwat tal-provi u naqset ukoll milli tinterpreta kif imiss il-ligi ghall-fatti.

Fil-fehma ta' din il-Qorti ta l-Appell, il-fatti gew ezaminati fid-dettal mill-Ewwel Qorti u kkummentati anke singulatim fil-parti espozittiva tas-sentenza. Din il-Qorti ta l-Appell taqbel mal-konkluzjoni raggunta fis-sens li l-eccezzjoni ma setghetx, in bazi tal-fatti ezaminati, titqies fondata, u ma thossx, allura, in-necessita` li zzid ebda riljev iehor dwarhom. Ghaldaqstant, l-appell qed jigi michudu s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez ta' din l-istanza kontra l-konvenut appellant.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info