Reference: 75/2005/1

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
CARUANA DEMAJO MARIA vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
DANNI, HLAS TA TAXXA ZEJDA
Summary
L-attrici hija penzjonanta u kienet tircievi l-pensjoni taghha b'mod regolari. F' Jannar 1996 saretemenda ghall-Artikolu 33 ta' l-Att dwar is-Sigurta' Socjali permezz tal-Att 21 tal-1996. Qabel l-emenda l-penzjoni tar-romol kienet ikkalkolata fuq il-‘contribution average' u tohrog cifra stabbilita', skond skeda ta' l-istess att. Wara l-emenda d-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali kellu bzonn jigbor informazzjoni fuq l-impjieg illi kellu r-ragel, l-mara kif ukoll is-salarju qabel il-mewt.Meta l-attrici mbaghad ikkalkolat dak li kien dovut lilha matul iz-zmenijiet u baghtet is-self assessment lid-Dipartiment tat-Taxxa, dan l-ahhar dipartiment ma accettax il-kalkoli ta' l-attrici u minflok iddecieda li jintaxxa lill-attrici fuq l-ammont shih ta' arretrati li rceviet permezz ta' cekk.

L-attrici dehrilha illi kienet saret ingustizzja kbira fil-konfront taghha u ghamlet ilment lill-Ombudsman li laqa' l-ilment taghha, iddikjara nuqqas fid-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali u rrakkomanda illi d-Dipartiment tat-Taxxa jaghmel l-aggustamenti halli jirrifondi l-flus lill-attrici u ssir gustizzja maghha. Peress illi d-decizzjonijiet tal-Ombudsman mhumiex vinkolanti fuq id-dipartimenti, id-Dipartiment tat-Taxxa ghazel li jinjoraha u ghalhekk l-attrici kellha tadixxi lill-Qorti sabiex tiehu l-gustizzja li jidhrilha li ghandha tiehu.

L-ewwel Qorti qablet mal-konkluzzjoni ta' l-Ombudsman meta huwa ggustifika l-ilment ta' l-attrici u ndirizza l-kawza bhala nuqqas tad-Dipartiment tas-Sigurta' Socjali. Il- Qorti ikkundannat lid-direttur konvenut biex jhallas is-somma €3559.28 (Lm1,528) danni rapprezentanti taxxa fuq id-dhul u mghaxijiet zejda imposti fuq l-attrici b'konsegwenza tal-fatt illi thallset erba' snin tard arretrati ta' pensjoni dovuti lilha skond il-ligi.

Din il-Qorti ta l-Appell tikkonkludi li ma jistax jinghad li l-adozzjoni tal-mekkanizmu adoperat mill-appellanti jista' jakkwista t-timbru ta' amministrazzjoni tajba jew rakkomandabbli, u ghal liemakellu suppost jaspira ruhu. Hu, anzi, distingwibbli illi l-appellanti naqas li juniforma ruhu mal-ligi, ezemplifikata mill-Artikoli 33A u 98 (1) (b) (iii) tal-Kapitolu 318 kombinati flimkien, u dan l-att illegittimu tieghu mhux biss gab vjolazzjoni tar-regoli ta' l-amministrazzjoni tajba izda wkolllezjoni ghall-aspettattivi legittimi ta' l-appellata taht l-isemmi Kapitolu.

Ghaldaqstant din il-Qorti tikkonferma is-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra d-Direttur appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info