Reference: 2/2008

Judgement Details


Date
17/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
GRECH JOHN vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
GHAJNUNA GHAS-SIGURTA SOCJALI; CAHDA
Summary
Id-Dipartiment sar jaf li l-appellant, ftit taz-zmien qabel it-talba tieghu ghal ghajnuna, hu kelludepositi bankarji ta' kwazi tnax-il elf lira Maltija. Meta gie mitlub jispjega kif fi ftit taz-zmiendan l-ammont nizel taht in-nofs, Grech ippresenta diversi kontijiet li pero' ma gewx accettati mid-Dipartiment fil-maggoranza taghhom. L-Arbitru cahad kemm it-talba ta' Grech ghall-ghajnuna peress likien jaqbez il-limitu tal-mezzi konsentiti, kif ukoll l-appell tar-rapprezentat tieghu.

Fuqir-rivalutazzjoni taghha ta' l-inkartament tal-kaz, din il-Qorti tistqarr li hi l-konvinzjoni taghhailli d-Direttur appellat ma kienx bla gustifikazzjoni fid-dubbji tieghu li ma japprovax l-applikazzjoni ta' l-appellanti. Dan ghaliex ma tirrizulta l-ebda raguni gravi li tintitola lil din il-Qorti biex tiddisturba l-apprezzament li wasal ghalih l-Arbitru li kjarament issottoskriva l-opinjoni tad-Direttur illi l-fatti kif sottomessi mill-appellant ma kienux attendibbli u kienu indikattivi ta' sforz da parti ta' l-appellant biex, direttament jew indirettament, icahhad lilu nnifsu minn proprjeta`biex ikollu jedd ghal ghajnuna ghal mard taht l-Att dwar is-Sigurta` Socjali.

Din il-Qorti mhix lesta li ticcensura d-diskrezzjoni ta' l-Arbitru jew li tissostitwixxi ghad-decizjoni tieghu, id-decizjoni diversa taghha. Ghaldaqstant, l-Appell qed jigi respint u d-decizjoni ta' l-Arbitru ikkonfermata, bl-ispejjez jibqghu fic-cirkustanzi bla taxxa bejn il-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info