Referenza: 389/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
BUGEJA ALFRED ET vs COTTONERA WATERFRONT GROUP PLC
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Mill-atti processwali jirrizulta li l-partijiet kienu dahlu f'konvenju, fejn is-socjeta konvenuta kienet obbligat ruhha li tbiegh u tittrasferixxi lill-atturi appartament flimkien ma garage space fi stat komplut fi kliem il-konvenju “in a complete state”. L-attur xehed u qal illi l-appartament li kien obbliga ruhu li jixtri ma kienx lest meta gie nterpellat mis-socjeta konvenuta sabiex jersaq ghall-kuntratt u kien ghad fadal diversi affarijiet xi jsiru kemm fih kif ukoll fil-garage space in kwistjoni.

L-Ewwel Qorti ikkonkludiet li l-atturi ma kienux obbligati li jersqu ghall-iffirmar tal-kuntratt finali kif effettivament ghamlu u dan ghaliex l-appartament u l-garage space in vendita ma kienux lesti u s-socjeta konvenuta naqset li tipprovdi l-completion certificate kif kienet obbligata li taghmel skond il-konvenju u naqset li tipprovdi l-istess fuq il-kuntratt tal-bejgh. Ghaldaqstant l-Ewwel Qorti laqghet it-talbiet ta' l-atturi u kkundannat lis-socjeta konvenuta thallas lill-istess atturi s-somma ta' LM2,080 bl-imghax skond il-ligi. Is-socjeta' konvenuta appellat minn din is-sentenza.

Hi disposizzjoni esplicita tal-Kodici Civili fl-Artikolu 1147 (1) illi “kull hlasjissopponi dejn, u dak li jhallas bla ma jkollu jinghata jista' jintalab lura”. Skond id-dottrina ul-gurisprudenza prevalenti, l-azzjoni restitutorja li tiskaturixxi minn din in-norma hi personali bejn dak li hallas (is-solvens) u dak li rceva (l-accipiens). Jinkombi fuq l-attur l-oneru li jipprova mhux biss il-fatt tal-pagament, imma wkoll in-nuqqas tal-causa debendi, ossija li dak il-hlas ma kienx dovut.

L-obbligazzjoni tal-hlas ta' dawk l-istess interessi qatt ma kien ikkontrattatu lanqas ma kien hemm kawza gustifikativa ghal pagament taghhom. Fil-fehma ta' din il-Qorti ta' l-Appell, il-provi manifestament juru illi dik l-insistenza tas-socjeta` appellanti ghal hlas ta' dawkl-interessi ma kienx hemm lokha gjaladarba x-xogholijiet kollha fit-termini tal-konvenju ma kienux ghadhom realment mitmuma. Skond il-Qorti ta' l-Appell, il-kondotta tas-socjeta` konvenuta tramite r-rapprezentanti taghha, ttraduciet ruhha f'att li tista' tigi kwalifikata bhala leziva tal-liberta ta'awto-determinazzjoni mill-atturi. Dan minghajr motiv gust tal-mezz adoperat bl-imposizzjoni ta' interessi meta la l-konvenju u lanqas is-sitwazzjoni ma kienu jitolbu li dan isir.

Ghaldaqstant, din il-Qorti ta' l-Appell tara, bhall-Ewwel Qorti qabilha, illi d-domanda attrici, bl-appogg tal-provi, tidher gustifikata u, allura, ghandu jsir mis-socjeta` appellanti ir-riversament tal-hlas ta' l-interessi korrisposti indebitament. Ghaldaqstant din il-Qorti tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez anke ta' din l-istanza kontra s-socjeta` konvenuta appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni