Referenza: 182/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
03/10/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
WINDSOR CO LTD vs FITHOME LTD
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; PRESKRIZZJONI FUQ AZZJONI GHAL HLAS TA KREDITUR
Fil-Qosor
Is-socjeta attrici talbet lil din il-Qorti tikkundanna lis-socjeta konvenuta thallasha is-somma ta'LM1,716.00 dovuta bhala bilanc minn prezz ta' merkanzija mibjugha u kkonsenjata mis-socjeta attricifuq struzzjonijiet taghha stess. Is-socjeta konvenuta qeghda tghid li l-azzjoni intavolata kontriha,kienet perenta a tenur ta' l-Artikolu 2148(a) u l-Artikolu 2156(f) tal-Kap. 16 tal-Ligijiet ta' Malta.

L-artikolu 2148 jistipula illi:
‘L-azzjonijiet hawn taht imsemmija jaqghu bi preskrizzjoni bl-eghluq ta' tmintax-il xahar:
(a) l-azzjonijiet tal-hajjata, skrapar, mastrudaxxi, bennejja, bajjada, haddieda, argentieri, arluggara u ta' persuni ohra li jahdmu sengha jew arti mekkanika,ghall-prezz ta' l-opri jew tax-xoghlijiet taghhom, jew tal-materjal li jfornu;
(b) Dwar din l-ipotesi u cioe dak li hemm kontemplat fl-artikolu 2148(a) tal-Kap. 16, il-Qorti tirrileva illi s-socjeta attrici ma tikkwalifikax bhala persuna li tezercita wahda mis-snajjiet hemm imsemmija u ghalhekk zgur li din il-preskrizzjoni ma hijiex applikabbli.'

Is-subartikolu (f) tal-artikolu 2156 jghid illi:
“L-azzjoni ghall-hlas ta' kull kreditu iehor li gej minn operazzjonijiet kummercjali jewminn hwejjeg ohra meta l-kreditu ma jkunx jaqa skond dina l-ligi jew ligijiet ohra, tal-preskrizzjoni oqsra jew ma jkunx jirrisulta minn att pubbliku.”

Is-socjeta ma resqet l-ebda prova sabiextikkonvinci lil Qorti li dan il-perjodu ta' hames snin kien b'xi mod gie nterott. Ghalhekk jirrizulta li l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni tal-hames snin kif kontemplata fl-Artikolu 2156 (f) tal-Kap 16 ghandha tigi milqugha stante li giet ippruvata. Ghaldaqstant l-Ewwel Qorti, filwaqt li tilqa' l-ewwel eccezzjoni tas-socjeta konvenuta, tastjeni milli tiehu konjizzjoni tal-eccezzjonijiet l-ohra u tichad it-talba tas-socjeta attrici.

Bl-appell taghha minn din is-sentenza s-socjeta` attrici tikkwerela r-ragonament ta' l-Ewwel Qorti li akkoljiet l-eccezzjoni tal-preskrizzjoni opposta a normata' l-Artikolu 2156 (f) tal-Kodici Civili. Hi, invece, tikkontendi li dik il-preskrizzjoni kienet inattendibbli in kwantu akkompanjata minn eccezzjoni li tghid li l-ammont reklamat hu esagerat. Skond is-socjeta` attrici appellanti, b'din l-eccezzjoni s-socjeta` konvenuta kienet qed taghraf almenul-ezistenza ta' parti mid-debitu u tali jimporta rinunzja ghall-preskrizzjoni kompjuta. Zewg ilmenti ohra ta' l-istess socjeta` appellanti huma fis-sens li s-socjeta` konvenuta kienet weghditha li ser thallas u, ukoll, li l-Ewwel Qorti ma setghetx tindika hi stess liema preskrizzjoni kienet applikabbli.

Dan l-ahhar ilment gie mill-ewwel skartat ghar-raguni illi mill-atti tal-kawza jirrizulta b'mod evidenti illi kienet l-istess socjeta` konvenuta, u mhux il-Qorti, li b'mod specifiku identifikat is-subincizi li hi dehrilha li kienu applikabbli fl-ambitu tat-termini preskrizzjonali a norma ta' l-Artikoli 2148 u 2156 tal-Kodici Civili, minnha riferenzjati bl-ewwel eccezzjoni.

Fir-rigward ta'l-ilmenti l-ohra, din il-Qorti ta'l-Appell tilqa' l-appell, thassar u tirrevoka s-sentenza appellata, bl-ispejjez taz-zewg istanzi kontra s-socjeta` konvenuta appellata. Tirrinvija l-atti lura lill-Ewwel Qorti ghad-deliberazzjoni u decizjoni minnha tal-mertu tat-talba attrici u ta' l-eccezzjonijiet l-ohra ghaliha sollevati mis-socjeta` konvenuta.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni