Reference: 1235/2003/1

Judgement Details


Date
03/10/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Parties
ABELA EMANUEL ET vs FLUTI MUHAMMED ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 493 TAL KAP 16 - ECCEZZJONI TA PRESKRIZZJONI - TIBDIL FIL HAGA IN KOMUN
Summary
Skond l-Artikolu 493 tal-Kap 16: ‘Ebda komproprjetarju ma jista' jaghmel tibdil fil-haga in komun minghajr il-kunsens tal-komproprjetarji l-ohra, lanqas jekk jidhirlu li dak it-tibdil hu ta' gid ghalkulhadd, u skond l-Artikolu 491. tal-Kap 16: ‘Kull komproprjetarju jista' jinqeda bil-hwejjeg in komun, basta -
(a) li jinqeda bil-haga skond id-destinazzjoni taghha kif stabbilita bl-uzu;
(b)li ma jinqediex bil-haga kontra l-interess tal-komunjoni, jew b'mod li ma jhallix lill komproprjetarji l-ohra jinqdew biha in komun skond il-jeddijiet taghhom.'

Din il-Qorti, bhala Qorti ta' revizjoni, toqghod lura milli tiddisturba l-konkluzzjonijiet ta' l-ewwel Qorti fuq l-apprezzament ta'fatti rizultanti. Dan sakemm ma jirrizultax li dawk il-konkluzzjonijiet ikunu kjarament zbaljati b'mod li jekk din il-Qorti ma tvarjax dawk il-konkluzjonijiet tkun qed issir ingustizzja manifesta.

L-eccezzjoni ta' preskrizzjoni tista' tinghata f'kull stadju tal-kawza, anke fl-istadju ta' l-appell. Biss huwa mehtieg li tali eccezzjoni tinghata b'mod formali f'nota ta' l-eccezzjonijiet, debitament notifkata lill-kontro-parti li jkollha kull dritt li tressaq provi biex tikkontrobattiha.Eccezzjoni simili ma ghandhiex tinghata f'nota ta' l-osservazzjonijiet wara li l-kawza tkun giet imhollija ghas-sentenza.

Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info