Reference: 45/2006/1

Judgement Details


Date
12/09/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEBONO JOHN vs CAUCHI GIANNA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL; UZU TA MANDAT TA INIBIZZJONI
Summary
Din il-kawza titratta dwar danni ta' mhux aktar minn €3494.06 subiti mill-attur wara li huwa gie mizmum milli jizviluppa l-art tieghu wara mandat ta' inibizzjoni sabiex twaqqfu milli jibni. It-talba ghall-pagament ta' dawn id-danni giet ikkontestata.

Fil-fehma tat-Tribunal jidher illi l-atturi hassew illi l-actio rei vindicatoria maghmula mill-konvenuti fil-kawza fl-ismijiet Maria Assunta Spiteri et vs Joseph Debono (Cit Nru 13/2000,) u li giet deciza kontra taghhom, kkostringew lill-attur fil-kawza odjerna jidhol f'aktar spejjez biex issa jista' jizviluppa l-art tieghu. Minn naha taghhom, il-konvenuti qalu illi huma kienu qieghdin jezercitaw dritt taghhom skond il-ligi meta huma fethu actio rei vindicatori ghall-art illi huma kienu qed jippretendu illi kienet taghhom u sabiex jipprotegu d-drittijiet taghhom, dak iz-zmien inhareg mandat ta' inibizzjoni li gie segwit b'kawza li damet ghaddejjha ghal hames snin.

It-Tribunal huwa tal-fehma illi kemm il-mandat ta' inibizzjoni u l-kawza dwar titolu ghall-istess art kienet saret in buona fede. Huwa pacifiku illi persuna ghandha dritt taghmel kawza dwar titolu ta' art li ddur ghal rimedji gudizjarji, izda dan id-dritt m'ghandux jinkiseb in mala fede . Dan id-dritt m'ghandux jinkiseb b'imprudenza, traskuragni jew nuqqasta' hsieb ta' missier tajjeb tal-familja.

Fil-kawza Cit. nru 13/2000 ma jidhirx lli l-Qorti irriteniet illi l-mandat kien sar b'mod abusiv jew fuq raguni fiergha, jew in mala fede u ghalhekkfil-fehma tat-Tribunal l-ispejjez zejda li l-attur qieghed jitlob m'humiex meritati. Fil-fehma tat-Tribunal, l-attur kellu permess ghal l-izvilupp ta' l-art in kwistjoni li halla jiskada. Dan huwa nuqqas da parti tieghu li m'ghandux jitfa' dell fuq il-konvenuti.

Huwa pacifiku illi jekk kemm il-darba kawza ma tirnexxiex ghal min ikun qieghed jaghmilha dan ma jfissirx illi din il-persunaghandha titqies responsabbli ghar-rizarciment ta' danni fil-konfront ta' min ikun rebahha meta tkunsaret in buona fede.Ghaldaqstant it-Tribunal cahad it-talba attrici.

L-appell ta' l-attur kontra din is-sentenza huwa bazat fuq is-sottomissjoni illi t-Tribunal ghamel apprezzament errat tal-provi.

Din il-Qorti ta' l-Appell ma tirravvizax fil-kaz in ispecje l-ebda dolo jew stat soggettiv ta' mala fede jew ta' abbuz fl-appellati. L-ebda imprudenza jew traskuragni, hekk abbazi tal-kolpa gravi, fl-impenn taghhom ta' dik id-diligenza sufficjenti li ggeghlhom javvertu l-ingustizzja tal-pretiza avvanzata minnhom b'dik il-kawza l-ohra. L-ebda vessatorjeta` fit-talba ta' l-ottenimenttal-mandat ta' l-inibizzjoni jew tal-kontinwazzjoni fis-sehh tieghu fid-durata ta' dik l-istess kawza.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appell tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez ukoll ta' din l-istanza a karigu ta' l-attur appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info