Reference: 20/2003/1

Judgement Details


Date
12/09/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
SCIBERRAS PHILIP
Parties
DEBONO THERESA ET (APPELLAT) vs CAMILLERI SALVU (APPELLANT)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL; ZGUMBRAMENT MINN GHALQA
Summary
Kawza li tittratta talba ghall-zgumbrament minn art li l-atturi jsostnu li l-konvenut qieghed jokkupa minghajr titolu.

Rat l-avviz tat-talba li permezz tieghu l-atturi talbu li l-konvenut jigikkundannat jizgombra mir-raba' limiti tal-Qala, Ghawdex li kienet inghatat b'lokazzjoni permezz ta'kuntratt fl-atti tan-nutar Michael Refalo mill-awtur tal-atturi, il-mejjet Vincent Debono. Skond l-istess kuntratt, dina l-lokazzjoni skadiet izda l-konvenut qed jirrifjuta illi jitlaq il-pussess ta'l-istess ghalqa minkejja illi gie ripetutament interpellat.

L-Ewwel Qorti laqghet it-talba ta' l-atturi u ghal finijiet ta' zgumbrament tal-konvenut iffissat terminu ta' xahrejn mid-decizjoni ta' din il-kawza.

L-appell propost mill-konvenut huwa dirett kemm ghar-revoka tas-sentenza libiha l-Ewwel Qorti cahditlu l-eccezzjoni ta' l-inkompetenza kif ukoll ghas-sentenza li permezz taghha dik il-Qorti laqghet it-talba attrici ghall-izgumbrament tieghu mir-raba'.

Il-Qrati taghna, ghall-iskop li jistabilixxu n-natura tal-kirja, minn dejjem taw importanza lil dawk ic-cirkostanzi li kienu jimmanifestaw il-vera natura tal-kuntratt u dan biex jassikuraw jekk il-kirja tar-raba' kienetx wahda li tirrientra fil-kompetenza taghhom u allura regolata mid-disposizzjonijiet tal-ligi komuni jew kellhiex, anke fuq l-interpretazzjoni minnhom tal-ligi specjali, tircievi l-protezzjoni taht din l-ahhar ligi b'mod li kienet allura tesorbita minn dik il-gurisdizzjoni taghhom.

Dinil-Qorti ta' l-Appell hi tal-fehma illi, ankorke l-Ewwel Qorti ma ddegretatx dak ir-rikors ghan-nomina ta' persuna teknika kwalifikata, id-decizjoni taghha fuq il-punt tal-kompetenza ma tikkwalifikaxghan-nullita pretiza mill-appellanti ta' din l-istess decizjoni u ta' dak kollu li sar konsegwenti ghalih. Dan la fil-konsiderazzjonijiet u lanqas fil-konkluzjoni taghha.

Ghaldaqstant din il-Qorti ta' l-Appell tiddeciedi li l-appell interpost jigi michud u s-sentenzi appellati ta' l-EwwelQorti, ikkonfermati, bl-ispejjez ta' din l-istanza a karigu tal-konvenut appellanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info