Referenza: 1/2005/2

Dettalji tas-Sentenza


Data
09/07/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
CAUCHI ANTHONY U GORGINA ET (APPELLANT) vs SPITERI JOSEPH U MARIA GENESIA (APPELLAT)
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; HLAS TA SENSERIJA
Fil-Qosor
L-atturi talbu li l-Qorti tiddikjara li huma wettqu xoghol ta' sensara fl-okkazzjoni tal-akkwist, uwkoll fl-okkazzjoni ta' bejgh ta' porzjon raba' u talbu li l-konvenuti jigu kkundannati jhallsu lill-atturi s-somma ta' Lm2,100 bhala tali kumpens bl-imghax mid-data tan-notifika ta' l-avviz.Minn nahataghhom, iI-konvenuti eccepew li:-

1. M'humiex il-legittimi kontraditturi f'din il-kawza peress li qatt ma xtraw ir-raba' msemmija fl-avviz.
2. Fi kwalunkwe kaz l-ammont pretiz huwa ezagerat.
3. L-atturi diga' thallsu kull ammont ta' senserija dovuta lilhom.

L-atturi jsostnu lil-prezz tar-raba' fuq il-konvenju kien ta' Lm100,000 u qeghdin jippretendu hlas ta' 1% bhala senserija, filwaqt li jsostnu li c-cessjoni saret ghall-prezz ta' Lm110,000 u qeghdin jitolbu 1% tal-prezzfuq dan it-tieni negozju. Ghalhekk b'kollox Lm2,200. Mill-provi li tressqu l-Qorti m'hijiex konvintali sehh xi ftehim bejn l-atturi u l-konvenut dwar dan it-tieni negozju, fis-sens li huwa obbliga ruhu li jhallas senserija talli nstabet persuna li kienet lesta takkwista d-drittijiet fuq il-konvenjufir-rigward tal-porzjon raba'.

In-negozju fil-kaz odjern jirrizulta li ntemm bil-pubblikazzjoni ta' kuntratt ta' bejgh, ghalkemm favur terza persuna. Madankollu mill-provi rrizulta li l-atturikienu hadu sehem attiv meta gie ffirmat il-konvenju ghall-bejgh tad-dar u r-raba' u kienu huma wkoll li sabu l-persuna li eventwalment akkwistat id-drittijiet tal-konvenju rigward ir-raba'.

Skond l-Artikolu 1363 il-bejgh ta' immobbli huwa null jekk ma jsirx b'att pubbliku u s-senserija hijadovuta fuq bejgh. Fis-sentenza bl-ismijiet Bernardo Attard vs Alfredo Tonna et deciza mill-Qorti ta'l-Appell fit-30 ta' Gunju 1947), l-Qorti ta' l-Appell osservat li “la darba ma jkunx hemm il-vendita, is-sensal ma jista' qatt, taht il-ligi taghna, u in forza ta' dik id-disposizzjoni, jitlob senserija in forza ta' dak l-Art. 1076 (Art. 1362) precizament ghaliex ikun jonqos element sostanzjali, ucjoe' l-vendita ta' beni immobili skond il-ligi”.

F' dan il-kaz jirrizulta li l-bejgh effettivament sar, ghalkemm favur terzi persuni.Fic-cirkostanzi l-Qorti ma tarax li huwa gust li l-atturijigu mcahhda mis-senserija in kwantu din tirreferi ghall-porzjon art. Ghalhekk l-Ewwel Qorti qiesetil-hlas ta' Lm1,000 wiehed gustifikat bhala senserija fuq il-prezz ta' Lm100,000. Dwar ic-cessjonital-konvenju favur Emanuel Attard, il-Qorti qieset li dan m'ghandux ikun kaz ta' senserija izda semmai hlas ta' kumpens talli l-atturi rnexxielhom isibu persuna li lilha gie cedut il-konvenju fuq ir-raba'. F'dan ir-rigward l-Ewwel Qorti kienet tal-fehma li hlas ta' Lm100 hija gusta.

Bl-appell taghhom minn din is-sentenza l-konvenuti insistew li huma ma humiex il-legittimi kontraditturi ghaliex ma kellhom l-ebda konnessjoni, fil-kwalita personali taghhom, ma' l-atturi u qatt ma ndahlu f'din il-kwalita mal-venditur fl-akkwist u x-xiri tar-raba'. Dan anke jekk huma ma jikkontestawx il-fatt li hemm xi hlas ta' senserija dovuta. L-argoment centrali ta' l-appellanti hu dak li l-azzjoni kif proposta fil-konfront taghhom hi difettuza ghal motiv li huma ma humiex il-legittimi kontraditturi.

Pero' il-Qorti ta' l-Appell ikkonkludiet billi rrispengiet l-appell u s-sentenza appellata in kwantu ghall-aggravju limitat tal-legittimu kontraddittur ikkonfermata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni