Reference: 33/2003

Judgement Details


Date
26/06/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
PACE RAYMOND C.
Parties
AZZOPARDI FRANCIS SAVIOUR vs KUMMISSJONI GHALL-KONTROLL TA' L-IZVILUPP
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
APPELL, ESTENSJONI GHAL KMAMAR
Summary
Dan l-appell huwa dwar applikazzjoni li l-appellant issottometta lill-Awtorita' sabiex jaghmel estensjoni ghal kmamar ezistenti biex johloq dwelling fi proprjeta` li tinsab fir-Rabat, liema applikazzjoni giet rifjutata mill-Kummissjoni ghall-Kontroll tal-Izvilupp permezz ta' decizjoni tal-istess Kummisjoni u l-Bord ta' l-Appell dwar l-Ippjanar kien irrifjuta l-istess appell.

Minn ezami ta'l-istess decizjoni jidher car li wahda mill-motivazzjonijiet ghac-cahda tal-istess appell kienet lil-appellant ghalkemm huwa bona fide full-timer farmer izda ma kienx jahdem 20 tomna raba' u l-istessBord wasal ghall din il-konkluzjoni ghaliex sostna li “skond ir-records tad-Dipartiment tal-Agrikoltura huwa ghandu hmistax-il tomna u mhux ghoxrin tomna art registrati fuq ismu”. Dan fil-verita' huwa llum ikkonfermat li huwa manifestament zbaljat u inkorrett peress li huwa minnu li l-appellanti ghandu iktar minn 20 tomna art registrata fuq ismu.

B'hekk jirrizulta li l-istess appellant inghata decizjoni fuq informazzjoni pprovduta minn awtorita' kompetenti li kienet manifestament zbaljata u fuq din il-bazi din il-Qorti tilqa' l-appell, id-decizjoni tal-Bord ta' Appell dwar l-Ippjanarqed tigi ddikjarata nulla u bla effett u rinvijata lill-istess Bord sabiex jittratta l-appell quddiemu fid-dawl ta' dak hawn deciz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info