Referenza: 39/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
XUEREB ANDREW ET vs COLEIRO KURT
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; HITAN TA BARRA JAGHMEL PARTI MINN CONDOMINIUM
Fil-Qosor
L-intimat Noel Coleiro spjega illi huwa installa sistema ta' arja kondizzjonata illi m'ghandhiex bzonn outside unit. Pero' din is-sistema biex tiffunzjona tajjeb jehtieg li l-unit intern jitwahhal mal-hajt li fih ikun hemm aperturi li jippermettu cirkolazzjoni ta' arja.L-intimat isostni illi l-hajtli fih saru t-toqob imsemmija ma jifformax parti mill-"Common Parts" u ghalhekk il-mertu tal-kaz mahux ta' kompetenza ta' l-arbitragg mandatorju ai termini ta' l-Att dwar il-Condominia.

SkondArtikolu 2 ta' l-Att dwar il-Condominia (Kapitolu 398) it-tifsira ta' Condominium hi
"bini jew grupp ta' bini fejn il-proprjeta` jew l-uzu jew it-tgawdija tal-partijiet komuni tieghu hija ta' zewgpersuni jew izjed pro indivizo u l-proprjeta` tad-diversi oqsma separati hija ta' l-istess zewg persuni jew izjed pro diviso".

Li huwa kontestat hu jekk il-hajt estern li fih saru it-toqob jifformax jew le parti mill-partijiet komuni. Skond l-artikolu 5 ta' l-Att dwar il-Condominia (Kapitolu398) hemm presunzjoni juris tantum illi "l-hitan ta' barra" huma parti komuni ta' condominium. Ghaldaqstant l-eccezzjoni ta' l-intimat li l-hajt estern li fih saru t-toqob mertu ta' dawn il-procedurima hux hajt komuni giet respinta.Stabbilit illi l-hajt in meritu huwa hajt komuni ai termini ta' Kapitolu 398, huwa applikabbli l-Artikolu 8 sub-inciz 3 li jipprovdi illi:-
"... m'ghandux isir danit-tibdil jew tigdid li gej fil-partijiet komuni kemm-il darba ma jkunx hemm il-kunsens unanimu tal-condomini kollha :
(a) dak li jibdel l-estetika u d-dehra tal-condominium;
(b) dak li jolqot b'mod sostanzjali l-uzu jew it-tgawdija ta' xi parti komuni minn xi wiehed mill-condomini; jew
(c)dak li jista' jippregudika l-istabbilita' jew is-sigurezza tal-bini."

L-Arbitru josserva illi f'dak li ghandu x'jaqsam ma' l-estetika u d-dehra tal-condominium, il-ligi hija tassativa. Tipprojbixxi kwalunkwe haga li tibdel l-estetika u d-dehra tal-condominium. Ghalhekk kwalunkwe haga li tolqot "l-estetika u d-dehra" tal-partijiet komuni hija projbita jekk ma jkollhiex l-approvazzjoni tal-condomini kollha, sakemm naturalment ma taqax taht xi provvediment iehor bhal dak li jirrigwarda l-mobilita' u l-installazzjoni ta' lift. Kuntrarju ghal per ezempju l-istallazzjoni ta' lift, il-kunsenstal-condomini l-ohra fir-rigward ta' dak li ghandu x'jaqsam ma' l-estetika u d-dehra tal-condominium ma jistax jigi sostitwit b'decizjoni ta' l-Arbitru.

Ghaldaqstant, l-Arbitru laqa' t-talbiettar-rikorrenti u pprefiggi lill-intimat terminu ta' erba' xhur mid-decizjoni tas-sentenza sabiex inehhi l-aperturi li huwa ghamel fil-hajt estern komuni u rripristina l-istess ghall-istat li kien qabel ma ghamel tali xoghlijiet.

L-intimat appella minn din is-sentenza pero' l-Qorti ta'l-Appell ikkonkludiet li l-appell mhux fondat. Ghaldaqstant din il-Qorti tichad l-appell u tikkonferma s-sentenza appellata, bl-ispejjez kontra l-intimat appellanti
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni