Referenza: 118/2005/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
20/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
P CUTAJAR & CO LTD vs SANT JESMOND PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Fil-Qosor
Is-socjeta attrici pprezentat avviz fir-Registru ta' din il-Qorti fejn talbet lill-Qorti tal-Magistrati tikkundanna lill-konvenut ihallasha is-somma ta' LM1,788.48 rapprezentanti bilanc ta' prezz ta'merkanzija lilu mibjugha u konsenjata mis-socjeta attrici fuq inkarigu tieghu.

Da parti tieghu, il-konvenut eccepixxa illi preliminarjament, it-talbiet attrici hekk kif diretti kontra l-eccipjent Jesmond Sant innifsu huma infondati stante li d-dejn allegat mis-socjeta attrici semmai huwa dejn tal-komunjoni ta' l-akkwisti u ghaldaqstant ikun opportun jekk tigi kjamata il-mara tal-istess ecipjent u cioe Rita Sant.

Is-socjeta attrici ppruvat permezz tad-dokumenti esebiti lli l-konvenut kellu relazzjoni kummercjali mas-socjeta attrici fis-sens illi kien jixtri merkanzija minghandhau dan fuq fazi ta' credit. Jirrizulta li fil-fatt l-istess konvenut ma hallasx id-debitu dovut minnu fl-ammont indikat fl-avviz u dan minghajr ebda raguni valida.

Il-Qorti tal-Magistrati laqghet it-talbiet tas-socjeta attrici u kkundannat lill-konvenuti jhallsu in solidum lis-socjeta attrici s-somma LM1,788.48 bl-imghax skond il-ligi.

Il-kjamata in kawza appellat minn din is-sentenza bl-ilment li hi ma kellhiex tigi kkundannata in solidum mal-konvenut la ma kienetx hi li kkuntrattat mas-socjeta` attrici izda kien il-konvenut zewgha, minnu mifruda. Agguntivament, l-Ewwel Qortikien messha akkordatilha l-opportunita` li tressaq ix-xhieda taghha ghal-liema fini hi talbet s-sospensjoni tal-prolazzjoni tas-sentenza.

Hu prezunt minn disposizzjonijiet varji fil-Kodici ta'Organizzazzjoni u Procedura Civili, illi hu dover ta' kull tribunal aggudikanti illi jassigura li l-kondotta tal-proceduri quddiemu ssir b'mod li jkun rispettat il-principju tas-smigh xieraq. Dan fis-sens li lil kull wiehed mill-kontendenti tinghata l-possibilita` li tressaq il-provi taghha u li taghmel l-assunti taghha b'difiza ghad-dritt azzjonat jew ghall-eccezzjonijiet opposti. Ukoll fejn certi ligijiet ikunu jipprovdu ghar-regolamentazzjoni tal-proceduri skond kif it-tribunal ikun jidhirlu opportun jew ghat-trattazzjoni sommarja tal-kawza. Il-principju jibqa' dejjem wiehed inderogabbliu ma jistax la jigi injorat u wisq anqas jitwarrab, hlief, s'intendi, f'dawk il-kazijiet fejn ikunmanifestament ovvju n-non-kollaborazzjoni jew l-inkurja tal-parti. Ghax allura f'kaz bhal dan japplika l-principju l-iehor qui culpa sua damnum sentit non videtur damnum sentire.

Din il-Qorti ta'l-Appell tifhem u tapprezza illi l-qrati inferjuri huma affollati b'volum qawwi ta' kazijiet imma meta bhal f'dan il-kaz, tkun tal-fehma illi xi parti tkun sofriet privazzjoni mhux b'ghemil volontarju taghha, u jkun jidhrilha li fil-gudizzju tikkonfigura ipotesi ta' mankanza ta' smigh adegwat,hu l-kaz li s-sitwazzjoni tigi rettifikata bir-rimedju opportun.

Ghaldaqstant din il-Qorti tikkonferma s-sentenza appellata di fronte ghal konvenut li ma appellax minn din is-sentenza, tilqa' l-appell lilha devolut mill-kjamata in kawza billi thassar u tirrevoka l-istess decizjoni fil-konfront taghha. Tirrimetti l-atti lura lill-Ewwel Qorti biex fid-dawl tal-konsiderazzjonijiet suesposti l-appellanti tinghata l-opportunita` li tressaq il-provi u s-sottomissjonijiet taghha.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni