Referenza: 369/2004/1

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
MIFSUD JOSEPH ET vs CUTAJAR PAUL
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; ZGUMBRAMENT
Fil-Qosor
Permezz ta' skrittura ta' lokazzjoni, l-atturi kienu krew lill-konvenut il-hanut bl-isem ta' ‘Blossoms' fi Triq Gurgier, Birzebbugia flimkien ma' garage li kellu jintuza bhala spizerija bir-rata stabbilita kif ukoll bil-kondizzjoni li kemm-il darba l-inkwilin jonqos li jhallas skadenza kera sa xaharminn meta taghlaq, tispicca l-kirja awtomatikament. Sussegwentement, il-partijiet ghamlu skritturaohra fejn irrevedew il-kera tal-garage u nghata permess li dan jintuza bhala clinic ta' tabib. Fl-istess hin il-partijiet iddikjaraw illi kemm-il darba li l-inkwilin u cioe' l-konvenut ma jhallasx il-kera fi zmien stipulat il-kirja tispicca awtomatikament u l-inkwilin jintrabat li jassenja l-proprjeta' lis-sid bil-‘vacant possession' immedjatament. Ghal xi zmien il-kondizzjonijiet pattwiti bejn il-partijiet inzammu mit-tnejn, pero' l-konvenut beda jaqa' moruz fil-hlas tal-kera

Il-konvenut ammetta illi ma hallasx il-kera dovut lill-attur u meta mar ihallas xi sitt xhur wara, l-attur maaccettahhomx u qallu li kellha ssir kirja gdida peress illi dak illi kien hemm qabel m'ghadux aktarisehh. Il-partijiet jikkonfermaw illi saret proposta gdida b'rata ghola li giet accettata mill-konvenut, pero' l-atturi jghidu illi meta marru ghand in-Nutar b'appuntament mal-konvenut, dan ta' l-ahhar ma tfaccax.

Illum is-sitwazzjoni hi li l-konvenut baqa' jokkupa l-fond in kwistjoni minghajr la hallas u lanqas ma ddepozita l-kera dovuta lill-atturi.

L-Artikolu 171 tal-Kap 12 ighid illi quddiem il-Qrati inferjuri l-procedura ssir f'ghamla ta' avviz semplici, iffirmat mir-registratur li fih ikun hemm l-isem u l-kunjom ta' l-attur u tal-konvenut, it-talba ta' l-attur u l-jum ul-hin meta l-konvenut ghandu jidher. Dawn l-fatturi kollha huma nkorporati fl-avviz in kwistjoni u t-talba hija wahda cara ghall-izgumbrament tal-konvenut minhabba morozita' fil-hlas tal-kera. Il-fattilli dan kien naxxenti minn skrittura, hija ncidentali ghat-talba u ma kienx hemm ghalfejn min nahha ta' l-atturi illi jinkludu wkoll talba dikjaratorja li l-ftehim in kwistjoni m'ghadux isehh.

Barraminnhekk il-Qorti taghmel referenza ghall-Artikolu 213 tal-Kap 12 minn fejn jirrizulta car illi quddiem il-Qorti tal-Magistrati ma hemmx ghalfejn dak il-formalizmu u rigorozita' illi jkun hemmquddiem il-Prim Awla fejn dik il-Qorti ma tistax tmur oltre t-talba li jkun fih ir-rikors. Pero' quddiem il-Qorti tal-Magistrati jekk jigi ppruvat jedd iehor ghad illi dan l-jedd l-iehor ma jkunx jidhol sewwa fit-talba originali l-Qorti tista' tiddeciedi fuq dan il-jedd iehor kif ikun gie hekk ippruvat fuq l-istess citazzjoni. Ghaldaqstant, il-Qorti tal-Magistrati tista' tinkorpora talbiet illijidhlu fl-ambitu generali tat-talba originali, basta ma tmurx il-boghod jew lil hinn mit-talba billitinkludi jedd illi assolutament ma jezistix.

Il-Qorti ta' l-Ewwel Istanza kkunsidrat il-fatt illi l-konvenuti ma ppruvawx isanaw il-kwistjoni billi joffru l-kera flimkien ma' l-arretrati jewinkella jiddepozitawhom il-Qorti. Ghalhekk jidhrilha illi llum is-sidien huma ntitolati illi jitterminaw il-kirja u jitolbu l-izgumbrament tal-konvenut minhabba morozita' fil-hlas tal-kera Ghaldaqstant, l-Ewwel Qorti tiddikjara illi l-iskritturi ta' bejn il-konvenut u l-atturi rigward il-kerha in kwistjoni m'ghadhomx aktar fis-sehh minhabba morozita' fil-hlas tal-kera da parti tal-konvenuti, filwaqt li tilqa' t-talba ta' l-atturi u tordna lill-konvenuti illi jizgumbraw mill-fond Blossoms Pharmacy, Triq il-Gurgier, Birzebbugia.

L-atturi appellaw din id-decizjoni pero', ghad illi l-impostazzjoni maghmula minn din il-Qorti ta' l-Appell hi xi ftit differenti, ma jidhrilhiex li jezistu ragunijiet sufficjenti biex tiddiskosta ruhha mill-konkluzjonijiet finali ta' l-Ewwel Qorti. Ghaldaqstant, l-appell gie michud u s-sentenza appellata, ikkonfermata, bl-ispejjez kontra l-appellanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni