Referenza: 9/2007

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/06/2008
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Ġudikatura
SCIBERRAS PHILIP
Partijiet
ABELA FRANCIS vs DIRETTUR TAS-SIGURTA SOCJALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL; MINN DECIZJONI TA ARBITRU
Fil-Qosor
Permezz tad-decizjoni tieghu, l-Arbitru laqa' l-appell devolut lilu mill-kontribwent ghall-AllowanceSupplimentari u b'hekk issostitwixxa d-decizjoni tac-cahda mid-Direttur b'dik tieghu.Minn din id-decizjoni f'dak l-istadju ma gie introdott ebda appell izda permezz ta' ittra, id-Direttur talab lill-Arbitru ghar-rikonsiderazzjoni mill-gdid tad-decizjoni u li jirrevoka l-istess.

L-Arbitru ddispona minn din it-talba ghal rikonsiderazzjoni billi ddikjara li d-decizjoni minnu precedentementmehuda kienet riflessa fil-fattezzi tal-kaz partikulari, bil-konsegwenza li hu ddeklina milli jvarjajew ibiddel dik id-decizjoni tieghu.Id-Direttur introduca appell lil dina l-Qorti billi nqeda b'danil-pronunzjament ta' l-ahhar moghti mill-Arbitru.

Skond l-Artikolu 109 tal-Kapitolu 318 appell minn decizjoni ta' l-Arbitru jrid isir lill-Qorti ta' l-Appell “fi zmien tletin jum mill-gurnatameta d-decizjoni ta' l-Arbitru tkun wasslet bil-miktub permezz ta' posta registrata lil min jaghmelit-talba jew lill-beneficjarju jew lid-Direttur, skond il-kaz”.

L-Artikolu 110 ta' l-istessKapitolu 318 jipprovdi li “d-Direttur jew l-Arbitru, wara li jaghti xi decizjoni fuq xi talba jew kwistjoni jista' jirrevedi dik id-decizjoni jekk ikun sodisfatt illi:-
(a)tkun inghatat, billi ma kienx maghruf xi fatt materjali jew illi d-decizjoni kienet bazata fuq zball dwar xi fatt materjali;jew
(b) mid-data tad-decizjoni sar xi tibdil rilevanti tac-cirkustanzi;
u jista' jaghti decizjoni riveduta li tibda ssehh minn dik id-data li jista' jiddeciedi”. Il-fattispeci tal-kaz odjern makienux jiddependu, ghall-valutazzjoni adegwata taghhom, fuq l-ezitu ta' dawk il-proceduri l-ohra.

Meta sentenza tghaddi in gudicato u kwindi meta jew ma tkunx appellata jew ritrattata, jew meta, anki jekk appellata jew ritratta, tigi konfermata u mhux revokata, hija tigi vestita u mlibbsa virtwalment b' karattru assolut ta' veridicita`. Minn dan jitnissel li, darba li l-kawza tispicca irrevokabilment, m'hemmx rimedju legali aktar biex il-kontestazzjoni terga' tigi miftuha, u mhux aktar lecitu li jigi mitlub, negat, jew fl-ahharnett miftuh mill-gdid, dibattitu dwar dak li jkun gie darbaghal dejjem definit. Mhux bizzejjed li jista' jinghad li l-gudizzju seta' kien forsi ingust, fis-sens assolut tal-kelma, sabiex dan il-principju jigi mhassar jew moderat, il-ghaliex la darba l-istesssentenza tkun saret irrevokabbli, hija ma tistax imbaghad titlef qatt aktar il-karattru taghha ta'res judicata.

Ankorke kellu gratia argomenti jigi ritenut illi l-appell kien hekk ukoll prevvedibbli fil-parametri ta' l-Artikolu 110, u allura l-punt ta' partenza tat-terminu ghall-prezentata ta' l-appell kien jibda jiddekorri mid-“decizjoni riveduta” .L-appell odjern ma jistax jitqies ritwalment propost.

Suggeribilment, dak li messu fil-fehma tal-Qorti sar, kellu jkun il-prezentata ta' l-appell mis-sentenza moghtija fit-terminu preskritt, b' rikjesta lil din il-Qorti biex dintissoprassjedi sakemm tkun definita t-talba ta' rikonsiderazzjoni quddiem l-Arbitru. Ghaldaqstant din il-Qorti tiddikjara ex officio l-appell bhala irritwali u null u bhala tali tirrespingih, bl-ispejjez kontra d-Direttur appellant.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni