Referenza: 49/2005

Dettalji tas-Sentenza


Data
04/06/2008
Qorti
CIVIL FIRST HALL (CONSTITUTIONAL JURISDICTION)
Ġudikatura
FARRUGIA SACCO LINO
Partijiet
AQUILINA ANTHONY vs L-AVUKAT GENERALI
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Dettalji tal-Appellati


Appellata
Iva

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITT FUQ PROPRJETA
Fil-Qosor
Ir-rikorrenti allega ksur tad-drittijiet fundamentali tieghu a bazi li l-Artikolu 5 subinciz 2 u 3 tal-Kap 158 tal-ligijiet ta' Malta:
a. jilledi d-dritt ta' godiment tal-proprjeta kif protett mill-Artikolu 1 ta' l-Ewwel Protokoll tal-Konvenzjoni Ewropea u l-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni u;
b. huwa diskiminatorju versu r-rikorrent u jilledi d-dritt tieghu kif sancit mill-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni Ewropea;
c. imur kontra l-Artikolu 12 tat-Trattat li jistabilixxi l-Komunita` Ewropea.

Biex japplika l-principju ta' tehid forzuz wiehed irid jara jekk it-tehid jimplikax l-isvestiment ta' persuna minn kull dritt li ghandha fuq il-propjeta` u dan ma japplikax ghall-kaz in ezami. Il-kaz huwa ta‘ privazzjoni ta‘ tgawdija u mhux ta‘ tehid ta‘ proprjeta` u ghaldaqstant ma jaqaxfl-orbita tal-Artikolu 37 tal-Kostituzzjoni.

Matul il-kors tar-rikors u proceduri, fih gie diversi drabi accennat il-fatt li r-rikorrent qieghed jirreka biss ammont zghir komparat ma' dak li jista' jgib kieku l-post kien fil-pussess tieghu. Il-legislatur Malti haseb biex fil-kera li tithallas ikun hemm aggustament sa doppju ta' dak li kien hmistax-il sena qabel skond l-indici tal-hajja uallura m'hemm ebda ksur tad-drittijiet fundamentali tar-rikorrent.Ghalhekk anke taht dan l-aspett majidhirx li t-talba tar-rikorrent tista' tigi milqugha.

Ir-rikorrent irid jipprova li hu gietrattat b'mod ingust b'paragun ma' persuni ohra f'sitwazzjoni analoga. Jinghad li s-sidien kollha li krew wara d-data specifika qed jigu trattati ugwalment u ghaldaqstant kulhadd qed ikun trattat bl-istess mod skond il-kategorija tal-kundizzjonijiet u zmien ta' meta saret il-kirja.

Ir-rikorrent zied li skond l-Artikolu 3 ta' l-Att dwar l-Unjoni Ewropea, Kap 460, il-provvedimenti sancitillum huma bla effett u dana ai temini tal-Artikolu 3(2) ta' l-istess Att. Il-Qorti ma taqbilx ma' tali ragunar minhabba li m'hemm ebda diskriminazzjoni kontra r-rikorrenti li huwa cittadin Malti. Il-Gvern mhux qed jaghti trattament specjali lil cittadini Maltin izda qieghed iqis il-fattur ta' l-interess generali u minhabba f'hekk ihoss il-bzonn li jikkontrolla l-uzu tal-proprjeta`, liema dritt jinghata lill-Istat mill-Konvenzjoni Ewropea taht propju l-Ewwel Protocol, l-ewwel Artikolu. Infattiil-Gvernijiet gew moghtija margni kbir ta' apprezzament f'kazijiet ta' kirjiet u kuntratti simili.Ghalhekk ukoll taht dan l-aspett il-Qorti ma tistax tilqa' t-talbiet tar-rikorrent.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni