Reference: 745/1989/1

Judgement Details


Date
30/05/2008
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
DE GAETANO VINCENT, MAGRI ALBERT J., MALLIA TONIO
Parties
MANGION PIERRE ET vs MALLIA MARIO NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
FINAL JUDGEMENT

Keywords / Summary


Keywords
KUNTRATT; XIRI TA PROPRJETA
Summary
L-atturi, waqt li kienu ghadhom gharajjes, ghamlu konvenju ghax-xiri ta' bicca proprjeta` l-Iklin lifuqha l-kumpanija venditrici kellha tibnilhom dar. Wara li tlestiet id-dar in shell form, sar il-kuntratt. Meta sar dan l-att, id-dar kienet mhux biss lesta, izda maghluqa b'hajt li tiffridha mill-proprjeta` ohra ta' l-istess socjeta` venditrici. Sentejn wara l-pubblikazzjoni ta' dan l-att, l-atturi skoprew li d-dar, hekk imdawwra b'cint, ma kenitx tokkupa l-kejl kollu ta' l-art indikat fil-kuntratt u gie eskluz feles art li l-kumpanija venditrici in segwitu bieghet lill-konvenuti ahwa Zammit b'kuntratt. L-atturi qed jippretendu li dik il-bicca art hija taghhom u li kwindi l-akkwist li ghamlu l-ahwa Zammit ta' dik il-bicca art huwa null.

L-ewwel Qorti cahdet it-talbiet attrici wara li kkunsidrat li l-area u l-fond kienu ben delineati b'hitan divizorji u fid-data tal-kuntratt id-dar kienet lesta shell form, u li l-atturi xtraw dak il-korp bini u mhux plot ta' certu qies.

L-atturi appellaw u baqghu jsostnu li huma xtraw art ta' kejl partikolari, u ghan-nieqes li qed jokkupaw iridu jigu kkumpensati.

Din il-Qorti ta l-Appell ma tarax li l-atturi rnexxielhom jippruvaw l-allegazzjoni taghhom. Din il-Qorti tara li l-atturi hadu dak li raw u accettaw li jixtru, ukwindi t-talbiet taghhom ma jistghux jintlaqghu. Ghaldaqstant, il-Qorti ta l-Appell tiddisponi mill-appell interpost billi tichad l-istess u tikkonferma s-sentenza ta' l-ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info